PRIVACY POLICY

 

Niniejsza Polityka Ochrony Prywatności zawiera informacje dotyczące sposobów i celów przetwarzania danych osobowych przez kancelarię Wawrzynowicz i Wspólnicy sp.k. z siedzibą przy ul. Paderewskiego 7, 61-770 Poznań (dalej: „W&W”).
Dane osobowe są przetwarzane przez W&W z zachowaniem wymogów powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne rozporządzenie o ochronie danych, OJ L 119, 4.5.2016, p. 1–88; dalej: „RODO”).

ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

Informujemy, że administratorem danych osobowych jest Wawrzynowicz i Wspólnicy sp.k. z siedzibą przy ul. Paderewskiego 7, 61-770 Poznań.
Tel. 61 62 56 825 / fax +48 61 62 42 649 / email: poznan@wawrzynowicz.eu

ZASADY POZYSKIWANIA DANYCH OSOBOWYCH

W&W pozyskuje dane osobowe zarówno bezpośrednio od osób, których one dotyczą (m.in. od swoich klientów, od kontrahentów, od osób zgłaszających się w ramach procesów rekrutacji), a także pośrednio (m.in. dane pracowników Klientów, dane pozyskiwane w ramach prowadzenia postępowań sądowych).

W&W przetwarza w szczególności następujące dane osobowe:

 1. informacje kontaktowe (nazwisko, adres zamieszkania/pobytu/korespondencyjny/ prowadzenia działalności gospodarczej, e-mail oraz numer telefonu);
 2. służbowe informacje kontaktowe (stanowisko, dział i nazwa instytucji);
 3. dane niezbędne do wystawienia faktury VAT  (NIP, REGON, nr konta bankowego);
 4. dostarczane treści (zdjęcia, artykuły i komentarze).

CELE I PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

W&W może przetwarzać dane osobowe w następujących celach:

 1. świadczenia usług doradztwa prawnego, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO;
 2. zmierzania do zawarcia umowy z klientem, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO;
 3. zawierania i utrzymywania kontaktów biznesowych, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO;
 4. rekrutacji pracowników (zmierzania do zawarcia umowy), zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO;
 5. wykonywania ciążących na W&W obowiązków prawnych, wynikających m.in. z ustawy o radcach prawnych, przepisów podatkowych i związanych z zatrudnianiem pracowników, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
 6. w celach kontaktowych, w tym prowadzenia korespondencji elektronicznej., zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale brak ich podania uniemożliwi realizację celów, o których mowa powyżej. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez W&W przez okres niezbędny do realizacji wyżej wymienionych celów, jednak nie dłużej niż jest to nakazane przepisami powszechnie obowiązującego prawa.

W&W nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany ani nie stosuje profilowania.

PRAWA OSÓB, KTÓRYCH DANE SĄ PRZETWARZANE

 1. W granicach przepisów prawa mają Państwo prawo dostępu do swoich danych osobowych, w tym uzyskania informacji o celu, zakresie i sposobie przetwarzania danych.
 2. W granicach przepisów prawa mają Państwo również prawo dokonywania zmian, uzupełniania, sprostowania i aktualizacji przetwarzanych przez W&W swoich danych osobowych.
 3. W granicach przepisów prawa mają Państwo również prawo żądania usunięcia przetwarzanych przez W&W swoich danych osobowych.
 4. Jeżeli przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie Państwa zgody, to mają Państwo prawo cofnąć zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych poprzez zgłoszenie tego w dowolny sposób W&W.
 5. Mają Państwo prawo – w przypadkach przewidzianych przepisami prawa – zażądać od W&W ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych.
 6. Z przyczyn związanych z Państwa szczególną sytuacją oraz w granicach przepisów prawa mają Państwo prawo złożyć sprzeciw wobec przetwarzania swoich danych osobowych przez W&W opartego na realizacji jej uzasadnionego prawnie interesu.
 7. W granicach przepisów prawa mają Państwo prawo otrzymać w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego dane osobowe Państwa dotyczące, które dostarczyli Państwo W&W, oraz prawo przesłać te dane osobowe innemu administratorowi bez przeszkód ze strony W&W. Prawo do przenoszenia danych osobowych przysługuje Państwu tylko co do tych danych, które W&W przetwarza na podstawie zawartej z Państwem umowy lub na podstawie Państwa zgody.
 8. Realizacja powyższych praw może nastąpić poprzez przesłanie wiadomości e-mail na adres: poznan@wawrzynowicz.eu
 9. W przypadku uznania, że przetwarzanie przez W&W Państwa danych osobowych narusza przepisy prawa, mogą Państwo skierować skargę do organu nadzorczego, w przypadku Rzeczypospolitej Polskiej – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

UDOSTĘPNIANIE I POWIERZANIE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

W&W nie udostępnia, nie sprzedaje ani nie ujawnia w jakikolwiek inny sposób zbieranych danych osobowych, z wyjątkiem sytuacji opisanych w Polityce lub gdy wynika to z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

W&W może powierzyć przetwarzanie danych osobowych dostawcom usług działającym w jej imieniu. Zgodnie z zawartymi z nimi umowami powierzenia przetwarzania danych osobowych, W&W wymaga od tych dostawców usług zgodnego z przepisami prawa, wysokiego stopnia ochrony prywatności i bezpieczeństwa danych osobowych przetwarzanych przez nie w imieniu W&W.

KONTAKT

W razie pytań dotyczących ochrony prywatności lub pytań dotyczących Polityki Prywatności, prosimy o kontakt za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: poznan@wawrzynowicz.eu.