Kariera

Poszukujemy osób zdeterminowanych do rozwoju zawodowego w dziedzinach, w których specjalizuje się kancelaria, w szczególności: energetyce, energii odnawialnej i gazownictwie.

Kandydat będzie pracował w kilkunastoosobowym zespole doświadczonych prawników, zaangażowanych w doradztwo regulacyjne i prawne na rzecz największych koncernów energetycznych w Polsce. Do zakresu obowiązków będzie należało przygotowywanie projektów opinii i analiz prawnych oraz pism procesowych w postępowaniach administracyjnych i sądowych.

Od kandydatów oczekujemy zaangażowania oraz doskonałej organizacji pracy.

Oferujemy atrakcyjne warunki współpracy oraz możliwość zdobycia unikalnej wiedzy i doświadczenia związanego z pracą przy wymagających projektach regulacyjnych.

Kancelaria Wawrzynowicz i Wspólnicy prowadzi proces rekrutacji ciągłej. Zgłoszenia zbierane są na bieżąco, natomiast weryfikacja odbywa się wyłącznie podczas potrzeby powiększenia zespołu.

Twoja aplikacja trafia bezpośrednio do partnera zarządzającego kancelarią.

Jeśli jesteś zainteresowany pracą w naszym zespole, prześlij swoje CV na adres: rekrutacja@wawrzynowicz.eu

Informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.

Pro­si­my o do­pi­sa­nie na­stę­pu­ją­cej klau­zu­li: „Wy­ra­żam zgo­dę na prze­twa­rza­nie mo­ich da­nych oso­bo­wych przez Wawrzynowicz i Wspólnicy z sie­dzi­bą w Po­zna­niu (61-770), ul. Pa­derewskiego 7, w ce­lu udzia­łu w pro­ce­sie re­kru­ta­cji, w za­kre­sie wy­ni­ka­ją­cym z tre­ści prze­sła­ne­go CV. Wy­ra­żam zgo­dę na prze­twa­rza­nie mo­ich da­nych oso­bo­wych przez Wawrzynowicz i Wspólnicy przy re­kru­ta­cji pro­wa­dzo­nej w przy­szło­ści przez Kan­ce­la­rię.”

Nasza polityka prywatności: https://wawrzynowicz.eu/polityka-ochrony-prywatnosci/