Specjalizacje

Doradztwo regulacyjne – gazownictwo i energetyka

Doradztwo prawne związane z różnorodnymi aspektami otoczenia regulacyjnego gazownictwa i elektroenergetyki stanowi podstawowy obszar praktyki kancelarii W&W. Od ponad 15 lat nieprzerwanie zapewniamy wsparcie prawne na rzecz największych polskich koncernów energetycznych. Prawnicy kancelarii Wawrzynowicz i Wspólnicy byli zaangażowani w prace nad przygotowaniem kolejnych wersji Regulaminu Świadczenia Usług Magazynowania (RŚUM), Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej (IRiESD) oraz w prace nad opracowaniem taryf na rynku gazu (magazynowej, dystrybucyjnej i obrotowej). Wielokrotnie reprezentowaliśmy klientów przed Prezesem Urzędu Regulacji Energetyki w postępowaniach o udzielenie i zmianę koncesji (zarówno na rynku elektroenergetycznym, jak i gazowym) oraz w postępowaniach o wyznaczenie operatorem systemu (OSD/OSM/OSS).  Doświadczenie zawodowe naszych doradców związane z pracą w administracji publicznej obejmuje również proces legislacyjny (bezpośrednie zaangażowanie w tworzenie i zmianę) podstawowych dla rynku energetycznego aktów prawnych. Prawnicy z kancelarii Wawrzynowicz i Wspólnicy aktywnie uczestniczą w działalności organizacji branżowych – izb gospodarczych – zrzeszających przedsiębiorstwa działające na rynku energetycznym.

Zamówienia publiczne

Zespół Wawrzynowicz i Wspólnicy zapewnia kompleksowe doradztwo prawne zarówno w postępowaniach podlegających regulacjom ustawy, jak i dla procesów zakupowych nie podlegających tej ustawie (Prawo zamówień publicznych), a więc niepublicznych. Od wielu lat pracujemy na rzecz zamawiających udzielających zamówień sektorowych (w szczególności związanych z projektami infrastrukturalnymi), jak i zamawiających klasycznych. Wspieramy również wykonawców na rynku energetycznym i telekomunikacyjnym.
Nasza kancelaria zapewniała wsparcie prawne w procesie budowania Centrum Usług Wspólnych (CUW) dla jednej z największych w Polsce grup energetycznych, przygotowując szereg analiz związanych z modelem biznesowym współpracy pomiędzy spółkami z grupy kapitałowej (w tym pomiędzy podmiotami zobowiązanymi do stosowania ustawy Pzp).
Nasi prawnicy opracowywali zamówienia publiczne i opiniowali ich regulaminy oraz procedury zakupowe, zapewniające przejrzystość dysponowania środkami publicznymi.
Wielokrotnie reprezentowaliśmy klientów przed Krajową Izbą Odwoławczą i w postępowaniach sądowych związanych z procesami zakupowymi.

Proces inwestycyjny, projekty infrastrukturalne

Kancelaria W&W zapewnia wsparcie prawne w toku postępowań zmierzających do wyboru wykonawcy inwestycji, w tym w zakresie przygotowywania projektów umów związanych z realizacją inwestycji (również w formule PPP), umów konsorcjum oraz umów z podwykonawcami.
Zespół prawników kancelarii Wawrzynowicz i Wspólnicy zapewnia doradztwo w kwestiach administracyjno-prawnych związanych z przygotowaniem i realizacją inwestycji budowlanych, w tym w sprawach środowiskowych. Doradza również w procesach negocjacyjnych z instytucjami finansowymi oraz w zakresie reprezentowania klientów w sporach przed sądami powszechnymi i polubownymi w sprawach związanych z realizacją przedsięwzięć infrastrukturalnych (między innymi w zakresie inwestycji w gazownictwie, energetyce, telekomunikacji i OZE).
Wsparcie kancelarii W&W obejmuje przygotowywanie szeroko pojętych umów budowlanych (w tym umów o roboty budowlane, o generalne wykonawstwo, o prace projektowe i nadzór autorski). w tym w szczególności w projektach dotyczących budowy i modernizacji obiektów liniowych, obiektów infrastruktury energetycznej, telekomunikacyjnej i gazowej.

Ochrona konkurencji i prawo antymonopolowe

Specjalizacja W&W obejmuje także zagadnienia związane z prawem antymonopolowym, ochroną konkurencji i konsumentów oraz zwalczaniem nieuczciwej konkurencji.
Posiadamy bogate doświadczenie w prowadzeniu spraw z zakresu ochrony konkurencji i konsumentów. Reprezentowaliśmy naszych klientów zarówno przed Prezesem UOKiK, jak i przed SOKiK (m.in. dla klientów z branży gazowniczej, telekomunikacyjnej, farmaceutycznej oraz przedsiębiorstw energetycznych).
Zakres praktyki kancelarii Wawrzynowicz i Wspólnicy obejmuje również wsparcie w sprawach dotyczących praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów (niedozwolone klauzule, nieuczciwe praktyki rynkowe, nieuczciwa reklama) oraz w postępowaniach z zakresu koncentracji przedsiębiorców. Prawnicy kancelarii W&W prowadzili również szereg postępowań przed UOKiK i SOKiK dotyczących m.in. nadużywania pozycji dominującej czy porozumień ograniczających konkurencję.

Nowe technologie i własność intelektualna

Zespół prawników kancelarii W&W posiada bogate doświadczenia w opracowywaniu, opiniowaniu oraz negocjowaniu umów dotyczących systemów informatycznych – licencyjnych, dystrybucyjnych, wdrożeniowych, serwisowych (ATiK).
Wielokrotnie wspieraliśmy naszych klientów w toku procesów przetargowych dotyczących wdrożeń systemów IT w sektorze gazownictwa i energetyki.
Zapewnialiśmy wsparcie prawne przy skomplikowanych zagadnieniach związanych z umowami wdrożeniowymi i zagadnieniami licencjonowania systemów wpierających działalność przedsiębiorstw z branży gazowniczej i elektroenergetycznej, uwzględniając w tym zakresie złożoność otoczenia regulacyjnego energetyki i niezależność podmiotów pełniących funkcje operatorskie w ramach przedsiębiorstw zintegrowanych pionowo.
Kompetencje prawników naszej kancelarii specjalizujących się w obszarze IT bazują na szerokiej wiedzy na temat systemów i technologii informatycznych oraz znajomości specyfiki branży, w której funkcjonują nasi klienci.

Obsługa prawna przedsiębiorstw

Kancelaria W&W świadczy kompleksowe usługi doradztwa prawnego na rzecz przedsiębiorstw zarówno krajowych jak i zagranicznych, w szczególności prowadzonych w formie spółek handlowych oraz grup kapitałowych. Obsługa prawna obejmuje zarówno kwestie związane z bieżącą działalnością przedsiębiorstwa, a także zewnętrzną reprezentację firmy w postępowaniach administracyjnych i sądowych.
Doradztwo prawne opiera się w szczególności na opracowywaniu projektów umów, sporządzaniu aktów wewnętrznych organów statutowych (uchwał, pełnomocnictw) czy sporządzaniu opinii prawnych w kwestiach związanych z prowadzeniem przedsiębiorstwa, obejmujących zarówno przedmiot działalności oraz relacje pracownicze jak i uczestnictwo firmy w postępowaniach przed sądami oraz organami administracji publicznej. Kancelaria oferuje także doradztwo prawne w zakresie tworzenia i przekształcania przedsiębiorstw (w tym m.in. wsparcie przy opracowywaniu statutów, aktów założycielskich, porozumień) oraz w procesach M&A (fuzje i przejęcia).