Artykuły prasowe i raporty branżowe

Artykuł autorstwa Adama Wawrzynowicza i Marcela Krzanowskiego w grudniowym numerze „Przeglądu Gazowniczego”

Adam Wawrzynowicz, Marcel Krzanowski Przegląd Gazowniczy, grudzień 2021

Adam Wawrzynowicz i Marcel Krzanowski opracowali artykuł pt. „Zaangażowanie Izby Gospodarczej Gazownictwa w rozwój sektora wodoru i biogazu”, który został opublikowany w grudniowym numerze Przeglądu Gazowniczego.

Adam Wawrzynowicz i Marcel Krzanowski opracowali artykuł pt. „Zaangażowanie Izby Gospodarczej Gazownictwa w rozwój sektora wodoru i biogazu”, który został opublikowany w grudniowym numerze Przeglądu Gazowniczego.

Autorzy omawiają w nim działania na rzecz rozwoju sektora biogazu i biometanu oraz proces budowania strategii i projektowania zmian prawodawczych.

W październiku 2021 roku przedstawiciele administracji rządowej, środowiska nauki oraz świata biznesu zawarli ważne dla branży gazowniczej „Porozumienie sektorowe na rzecz rozwoju gospodarki wodorowej w Polsce”. W listopadzie podpisane zostało „Porozumienie sektorowe na rzecz rozwoju sektora biogazu i biometanu”. W oba procesy aktywnie włączyła się Izba Gospodarcza Gazownictwa, której eksperci i przedstawiciele firm członkowskich pracowali w okresie ostatnich kilkunastu miesięcy w niemal wszystkich zespołach zadaniowych powołanych przy Ministerstwie Klimatu i Środowiska.

Artykuł autorstwa Adama Wawrzynowicza i Tomasza Brzezińskiego w czerwcowym numerze „Przeglądu Gazowniczego”

Adam Wawrzynowicz, Tomasz Brzeziński Przegląd Gazowniczy, czerwiec 2021

W czerwcowym numerze „Przeglądu Gazowniczego” ukazał się artykuł autorstwa Adama Wawrzynowicza oraz Tomasza Brzezińskiego, zatytułowany Perspektywy gazu ziemnego jako paliwa transformacyjnego w kontekście „Taksonomii UE”.

W czerwcowym numerze „Przeglądu Gazowniczego” ukazał się artykuł autorstwa Adama Wawrzynowicza oraz Tomasza Brzezińskiego, zatytułowany Perspektywy gazu ziemnego jako paliwa transformacyjnego w kontekście „Taksonomii UE”.

Jednym z założeń przyjętego w 2019 roku Europejskiego Zielonego Ładu jest obniżenie emisyjności sektora gazu, mające nastąpić m.in. poprzez zwiększenie pomocy na prace rozwojowe w dziedzinie gazów o niskiej emisyjności. Kryteria mające pozwolić inwestorom i instytucjom finansowym ocenić czy konkretne inwestycje ubiegające się o finansowanie są zrównoważone środowiskowo, zostały wskazane w tzw. „Taksonomii UE”, czyli rozporządzeniu (UE) 2020/852 w sprawie ustanowienia ram ułatwiających zrównoważone inwestycje.

W artykule podjęto kwestie perspektyw rozwoju gazu ziemnego, w kontekście wspomnianego rozporządzenia oraz zapowiadanych, w związku z rozporządzeniem, dalszych działań UE.

Artykuł autorstwa Adama Wawrzynowicza i Tomasza Brzezińskiego w kwietniowym numerze „Przeglądu Gazowniczego”

Adam Wawrzynowicz, Tomasz Brzeziński Przegląd Gazowniczy, kwiecień 2021

W specjalnym, kwietniowym wydaniu Przeglądu Gazowniczego ukazał się artykuł autorstwa Adama Wawrzynowicza oraz Tomasza Brzezińskiego, poświęcony regulacjom w zakresie biogazu rolniczego i biometanu.

W specjalnym, kwietniowym wydaniu Przeglądu Gazowniczego ukazał się artykuł autorstwa Adama Wawrzynowicza oraz Tomasza Brzezińskiego, poświęcony regulacjom w zakresie biogazu rolniczego i biometanu.

Autorzy przybliżają w nim powyższe zagadnienia, w szczególności w kontekście potencjalnego wprowadzenia biogazu rolniczego i biometanu do sieci gazowych, a także wykorzystania ich w sektorze transportu.

W artykule odniesiono się nie tylko do możliwości eksploatowania tych paliw, lecz także poruszono kwestie istniejących barier prawnych, stojących na przeszkodzie do zastosowania biogazu rolniczego i biometanu na potrzeby realizacji przez Polskę celów OZE.

ARTYKUŁ AUTORSTWA ADAMA WAWRZYNOWICZA I TOMASZA BRZEZIŃSKIEGO W MARCOWYM NUMERZE „PRZEGLĄDU GAZOWNICZEGO”

Adam Wawrzynowicz, Tomasz Brzeziński Przegląd Gazowniczy nr 1 (69)

W marcowym numerze Przeglądu Gazowniczego ukazał się artykuł Adama Wawrzynowicza i Tomasza Brzezińskiego poświęcony najnowszym zmianom legislacyjnym na szczeblu unijnym.

W marcowym numerze Przeglądu Gazowniczego ukazał się artykuł Adama Wawrzynowicza i Tomasza Brzezińskiego poświęcony najnowszym zmianom legislacyjnym na szczeblu unijnym.

Autorzy przybliżają w nim rozwiązania zaproponowane w tzw. Pakiecie Dekarbonizacji Rynków Wodoru i Gazu – zbiorze przepisów zakładającym rewizję dwóch kluczowych dla sektora gazowniczego aktów prawnych tj. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 715/2009 z 13 lipca 2009 roku w sprawie warunków dostępu do sieci przesyłowych gazu ziemnego i uchylającego rozporządzenie (WE) nr 1775/2005 oraz dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/73/WE z 13 lipca 2009 roku, dotyczącej wspólnych zasad rynku wewnętrznego gazu ziemnego i uchylającej dyrektywę 2003/55/WE. W artykule przedstawiono projektowane zmiany, mające na celu ułatwienie rozwoju rynku wodoru oraz rozbudowy dedykowanej mu infrastruktury.

ARTYKUŁ AUTORSTWA ADAMA WAWRZYNOWICZA W GRUDNIOWYM NUMERZE „PRZEGLĄDU GAZOWNICZEGO”

Adam Wawrzynowicz Przegląd Gazowniczy nr 4 (68)

W grudniowym numerze Przeglądu Gazowniczego ukazał się artykuł Adama Wawrzynowicza, dotyczący zielonych alternatyw dla gazu ziemnego. Tekst powstał na podstawie wypowiedzi eksperckiej w panelu SESJI II „Przyszłość gazownictwa – biometan” podczas VII Kongresu Polskiego Przemysłu Gazowniczego.

W grudniowym numerze Przeglądu Gazowniczego ukazał się artykuł Adama Wawrzynowicza, dotyczący zielonych alternatyw dla gazu ziemnego. Tekst powstał na podstawie wypowiedzi eksperckiej w panelu SESJI II „Przyszłość gazownictwa – biometan” podczas VII Kongresu Polskiego Przemysłu Gazowniczego.

Zieloną alternatywą dla gazu ziemnego ma być biometan, ponieważ jest on uznawany za gaz zdekarbonizowany, a wytwarzanie biogazu i biometanu ma ogromny potencjał w redukcji niekontrolowanych emisji metanu z odpadów. Biogazownictwo ma duże szanse rozwoju w Polsce, szczególnie ze względu na możliwość realizacji Narodowego Celu Wskaźnikowego z wykorzystaniem biometanu i politykę unijną skierowaną na wprowadzanie gazów odnawialnych do sieci gazowych.

ARTYKUŁ AUTORSTWA TOMASZA BRZEZIŃSKIEGO I ADAMA WAWRZYNOWICZA WE WRZEŚNIOWYM NUMERZE „PRZEGLĄDU GAZOWNICZEGO”

Adam Wawrzynowicz, Tomasz Brzeziński Przegląd Gazowniczy nr 3 (67)

Adam Wawrzynowicz i Tomasz Brzeziński opracowali artykuł pt. „Aktualny stan inicjatyw podejmowanych na poziomie unijnym dotyczących podwyższenia unijnego celu klimatycznego na 2030 rok i wdrożenia Europejskiego Zielonego Ładu”.

Adam Wawrzynowicz i Tomasz Brzeziński opracowali artykuł pt. „Aktualny stan inicjatyw podejmowanych na poziomie unijnym dotyczących podwyższenia unijnego celu klimatycznego na 2030 rok i wdrożenia Europejskiego Zielonego Ładu”.

4 marca 2020 r. Komisja Europejska, działając zgodnie z założeniami Europejskiego Zielonego Ładu przyjęła wniosek ustawodawczy dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady, ustanawiającego ramy w związku z dążeniem do osiągnięcia neutralności klimatycznej i zmieniającego rozporządzenie (UE) 2018/2019 (Europejskie Prawo o Klimacie). W rozporządzeniu przewidziano dokonanie oceny unijnego celu klimatycznego na 2030 r., pod kątem jego spójności z celem neutralności klimatycznej na 2050 r. W efekcie przeprowadzonej oceny Komisja opracuje plan zwiększenia unijnego celu zredukowania emisji GHG na 2030 r.

Osiągnięcie neutralności klimatycznej wymaga skoordynowanych działań we wszystkich obszarach polityki UE. W artykule podjęto kwestie najważniejszych z perspektywy gazownictwa inicjatyw dotyczących sposobu osiągnięcia zwiększonych celów klimatycznych w energetyce, opublikowanych w ostatnim czasie przez Komisję Europejską. Wśród najbardziej istotnych dla transformacji sektora gazowego, należy wskazać strategie dotyczące metanu, wodoru, integracji systemów energetycznych, a także weryfikację przepisów dyrektywy w sprawie opodatkowania nośników energii oraz dyrektywy RED II.

ARTYKUŁ AUTORSTWA TOMASZA BRZEZIŃSKIEGO I ADAMA WAWRZYNOWICZA W CZERWCOWYM NUMERZE „PRZEGLĄDU GAZOWNICZEGO”

Tomasz Brzeziński, Adam Wawrzynowicz Przegląd Gazowniczy nr 2 (66)

W czerwcowym wydaniu czasopisma „Przegląd Gazowniczy” nr 2 (66) ukazał się artykuł współautorstwa Tomasza Brzezińskiego oraz Adama Wawrzynowicza pt. „Czy Europejski Zielony Ład może stać się dźwignią odbudowy europejskiej po zakończeniu pandemii?”

W czerwcowym wydaniu czasopisma „Przegląd Gazowniczy” nr 2 (66) ukazał się artykuł współautorstwa Tomasza Brzezińskiego oraz Adama Wawrzynowicza pt. „Czy Europejski Zielony Ład może stać się dźwignią odbudowy europejskiej po zakończeniu pandemii?”

Wybuch pandemii COVID-19 istotnie skomplikował odpowiedź na pytanie dotyczące możliwości realizacji podwyższonych celów dotyczących redukcji emisji i przeprowadzenia transformacji gospodarki unijnej, nakreślonych przez Komisję Europejską w treści komunikatu „Europejski Zielony Ład”. Zgodnie z założeniami komunikatu, 4 marca 2020 r. KE przyjęła wniosek ustawodawczy – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiające ramy na potrzeby osiągnięcia neutralności klimatycznej i zmieniającego rozporządzenia (UE) 2018/1999 (Europejskie prawo o klimacie), w świetle którego do września 2020 roku KE ma dokonać oceny możliwości podniesienia unijnego celu klimatycznego na 2030 rok do poziomu 50-55% redukcji emisji w porównaniu z 1990 rokiem.

Artykuł autorstwa Tomasza Brzezińskiego, Adama Wawrzynowicza i Dagmary Dragan we wrześniowym numerze Przeglądu Gazowniczego

Tomasz Brzeziński, Adam Wawrzynowicz, Dagmara Dragan Przegląd Gazowniczy nr 3 (63)

We wrześniowym numerze Przeglądu Gazowniczego ukazał się artykuł Tomasza Brzezińskiego, Adama Wawrzynowicza i Dagmary Dragan dotyczący nowych wyzwań w obszarze zwiększania efektywności energetycznej i dekarbonizacji budynków.

We wrześniowym numerze Przeglądu Gazowniczego ukazał się artykuł Tomasza Brzezińskiego, Adama Wawrzynowicza i Dagmary Dragan dotyczący nowych wyzwań w obszarze zwiększania efektywności energetycznej i dekarbonizacji budynków.

W lipcu 2018 r. weszła w życie dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/844 z 30 maja 2018 r., zmieniająca dyrektywę 2010/31/UE w sprawie charakterystyki energetycznej budynków i dyrektywę 2012/27/UE w sprawie efektywności energetycznej. Zmiana dyrektywy ws. charakterystyki energetycznej budynków ma na celu zagwarantowanie państwom członkowskim nowych narzędzi, które pomogą im w osiągnięciu celu w zakresie efektywności energetycznej, który obecnie wynosi 32,5% do 2030 r.

Dyrektywa zmieniająca ma być transponowana do krajowych porządków prawnych do 10 marca 2020 roku. Wprowadziła ona do dyrektywy w sprawie charakterystyki energetycznej budynków m.in. art. 2a, w którym uregulowano nowy instrument – długoterminowe strategie renowacji, służące wspieraniu renowacji krajowych zasobów budynków mieszkaniowych i niemieszkaniowych zarówno publicznych, jak i prywatnych, aby do 2050 roku zapewnić wysoką efektywność energetyczną i dekarbonizację zasobów budowlanych, umożliwiając opłacalne przekształcenie istniejących budynków w budynki o niemal zerowym zużyciu energii. Dekarbonizacja odnosić się ma nie tylko do zaprzestania zużywania węgla i paliw stałych w sektorze budownictwa, ale do zastąpienia wszystkich paliw kopalnych bardziej zrównoważonymi alternatywnymi rozwiązaniami.

Artykuł autorstwa Tomasza Brzezińskiego, Adama Wawrzynowicza i Dagmary Dragan w czerwcowym numerze „Przeglądu Gazowniczego”

Tomasz Brzeziński, Adam Wawrzynowicz, Dagmara Dragan Przegląd Gazowniczy nr 2 (62)

W czerwcowym numerze „Przeglądu Gazowniczego” ukazał się artykuł, w którym Tomasz Brzeziński, Adam Wawrzynowicz i Dagmara Dragan omówili zmiany w dyrektywie 2012/27/UE w sprawie efektywności energetycznej. Zostały one wprowadzone dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/2002 z dnia 11 grudnia 2018 r., która jest elementem pakietu „Czysta energia dla wszystkich Europejczyków” (tzw. Pakietu Zimowego). Po implementacji do polskiego porządku prawnego, zmiany rozszerzą zakres obowiązków związanych z uzyskiwaniem przez podmioty zobowiązane oszczędności końcowego zużycia energii oraz obowiązków dotyczących zapewnienia odbiorcom końcowym wiarygodnych i aktualnych informacji dotyczących zużycia przez nich energii.

W czerwcowym numerze „Przeglądu Gazowniczego” ukazał się artykuł, w którym Tomasz Brzeziński, Adam Wawrzynowicz i Dagmara Dragan omówili zmiany w dyrektywie 2012/27/UE w sprawie efektywności energetycznej. Zostały one wprowadzone dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/2002 z dnia 11 grudnia 2018 r., która jest elementem pakietu „Czysta energia dla wszystkich Europejczyków” (tzw. Pakietu Zimowego). Po implementacji do polskiego porządku prawnego, zmiany rozszerzą zakres obowiązków związanych z uzyskiwaniem przez podmioty zobowiązane oszczędności końcowego zużycia energii oraz obowiązków dotyczących zapewnienia odbiorcom końcowym wiarygodnych i aktualnych informacji dotyczących zużycia przez nich energii.

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/2002 z dnia 11 grudnia 2018 r. zakłada osiągnięcie celu w zakresie efektywności energetycznej w 2030 r. na poziomie 32,5%. Ponadto określa i podwyższa cele w zakresie poziomu oszczędności końcowego zużycia energii, które mają zostać osiągnięte przez poszczególne państwa członkowskie. Dyrektywa nowelizująca wprowadza szereg zmian w zakresie opomiarowania, skupiając się jednak w szczególności na opomiarowaniu ogrzewania, chłodzenia i ciepłej wody użytkowej oraz informowaniu odbiorców o rozliczeniach w zakresie zużycia energii. Zmiany wprowadzone Dyrektywą nowelizującą, po ich implementacji do polskiego porządku prawnego, która ma nastąpić w najszerszym zakresie do 25 czerwca 2020 r., a w przypadku zasad dotyczących opomiarowania i informowania o zużyciu energii – do 25 października 2020 r., rozszerzą zakres obowiązków związanych z uzyskiwaniem przez podmioty zobowiązane oszczędności końcowego zużycia energii oraz obowiązków dotyczących zapewnienia odbiorcom końcowym wiarygodnych i aktualnych informacji dotyczących zużycia przez nich energii.

Wpływ pakietu regulacji MIFID II na funkcjonowanie rynku gazu

Adam Wawrzynowicz, Tomasz Brzeziński Przegląd Gazowniczy nr 2 (58)

MIFID II oraz implementująca tę dyrektywę nowelizacja ustawy o obrocie instrumentami finansowymi znacząco wzmocnią wpływ regulacji rynków finansowych na funkcjonowanie rynku gazu, powodując m.in. zmianę struktury i zasad funkcjonowania giełdy gazu. Głównym celem MIFID II jest utworzenie zintegrowanego rynku finansowego, zapewnienie lepszej ochrony inwestorów, podniesienie poziomu zaufania oraz zapewnienie przyznania organom nadzoru finansowego skutecznych uprawnień do wykonywania ich zadań.

MIFID II oraz implementująca tę dyrektywę nowelizacja ustawy o obrocie instrumentami finansowymi znacząco wzmocnią wpływ regulacji rynków finansowych na funkcjonowanie rynku gazu, powodując m.in. zmianę struktury i zasad funkcjonowania giełdy gazu. Głównym celem MIFID II jest utworzenie zintegrowanego rynku finansowego, zapewnienie lepszej ochrony inwestorów, podniesienie poziomu zaufania oraz zapewnienie przyznania organom nadzoru finansowego skutecznych uprawnień do wykonywania ich zadań.

Dyrektywa ma poważny wpływ na dalsze funkcjonowanie rynku gazu, ponieważ między innymi istotnie rozszerza zakres kontraktów zawieranych na rynku gazu, które mogą zostać zakwalifikowane jako instrumenty finansowe oraz wprowadza nowy system obrotu – zorganizowaną platformę obrotu (OTF).

Artykuł Tomasza Brzezińskiego i Adama Wawrzynowicza z W&W pt. „Wpływ pakietu regulacji MIFID II na funkcjonowanie rynku gazu” opublikowany w Przeglądzie Gazowniczym nr 2 (58) wskazuje, które kontrakty na rynku gazu mogą zostać zakwalifikowane jako instrumenty finansowe i omawia zmiany w zasadach funkcjonowania giełdy gazu w związku z implementacją MIFID II.