Artykuły prasowe i raporty branżowe

Artykuł autorstwa Adama Wawrzynowicza, Kamila Iwickiego i Marcela Krzanowskiego „Nowe przepisy dla gazów odnawialnych – ocena proponowanych zmian” w grudniowym numerze Przeglądu Gazowniczego

Adam Wawrzynowicz, Kamil Iwicki, Marcel Krzanowski Przegląd Gazowniczy, grudzień 2022

W grudniowym numerze Przeglądu Gazowniczego ukazał się artykuł autorstwa Adama Wawrzynowicza, Kamila Iwickiego i Marcela Krzanowskiego dotyczący najnowszych, krajowych propozycji legislacyjnych w zakresie gazów odnawialnych.

W grudniowym numerze Przeglądu Gazowniczego ukazał się artykuł autorstwa Adama Wawrzynowicza, Kamila Iwickiego i Marcela Krzanowskiego dotyczący najnowszych, krajowych propozycji legislacyjnych w zakresie gazów odnawialnych. Autorzy podjęli próbę oceny zmian w przepisach regulujących funkcjonowanie systemu gazowego mających umożliwić wprowadzenie biometanu do sieci. Ponadto prawnicy WiW przeanalizowali założenia projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo energetyczne (UD382), który ma uregulować funkcjonowanie systemu wodorowego oraz doprowadzić do większej integracji infrastrukturalnej między obecnymi systemami energetycznymi.

Artykuł autorstwa Adama Wawrzynowicza, Kamila Iwickiego i Marcela Krzanowskiego „Nowe rozwiązania prawne dla biometanu i wodoru” w magazynie Nowa Energia

Adam Wawrzynowicz, Kamil Iwicki, Marcel Krzanowski Nowa Energia 5-6(86)/2022

W listopadowym numerze magazynu Wydawnictwo „Nowa Energia” ukazał się artykuł autorstwa Adama Wawrzynowicza, Kamila Iwickiego i Marcela Krzanowskiego „Nowe rozwiązania prawne dla biometanu i wodoru”.

W listopadowym numerze magazynu Wydawnictwo „Nowa Energia” ukazał się artykuł autorstwa Adama Wawrzynowicza, Kamila Iwickiego i Marcela Krzanowskiego „Nowe rozwiązania prawne dla biometanu i wodoru”. Prawnicy z naszej Kancelarii skupili się na założeniach zmian legislacyjnych (w tym na unijnej polityce energetycznej), sposobach ich realizacji, a także potencjalnych konsekwencjach, jakie mogą one nieść dla branży gazowniczej.

Artykuł autorstwa Kamila Iwickiego, Adama Wawrzynowicza i Marcela Krzanowskiego „Gazy zdekarbonizowane – przyspieszenie transformacji gazownictwa” w czerwcowym Przeglądzie Gazowniczym

Kamil Iwicki, Adam Wawrzynowicz, Marcel Krzanowski Przegląd Gazowniczy, czerwiec 2022

W czerwcowym numerze „Przeglądu Gazowniczego” opublikowany został artykuł autorstwa Kamila Iwickiego, Adama Wawrzynowicza i Marcela Krzanowskiego „Gazy zdekarbonizowane – przyspieszenie transformacji gazownictwa”.

W czerwcowym numerze „Przeglądu Gazowniczego” opublikowany został artykuł autorstwa Kamila Iwickiego, Adama Wawrzynowicza i Marcela Krzanowskiego „Gazy zdekarbonizowane – przyspieszenie transformacji gazownictwa”.

Autorzy zwracają uwagę na to, iż opublikowany przez Komisję Europejską REPowerEU wskazuje bezpośrednio, że gaz ziemny nie będzie już tak promowany jako paliwo przejściowe w procesie transformacji energetycznej, jak dotychczas. W związku z powyższym w ramach programów finansowanych z budżetu UE wspierany będzie przede wszystkim rozwój sektora biometanu, zielonego i niebieskiego wodoru. Państwa Członkowskie, w tym Polska, będą musiały stworzyć odpowiednią infrastrukturę wodorową, wykorzystując zarówno istniejący system gazu ziemnego, jak i system dedykowany wyłącznie wodorowi. W tekście podkreśla się szczególne znaczenie budowy tzw. systemów multienergetycznych, tj. ścisłej integracji systemu elektroenergetycznego i gazowego lub – w przyszłości – wodorowego.

Artykuł autorstwa Marcela Krzanowskiego i Adama Wawrzynowicza w marcowym Przeglądzie Gazowniczym

Adam Wawrzynowicz, Marcel Krzanowski Przegląd Gazowniczy, marzec 2022

W marcowym numerze „Przeglądu Gazowniczego” opublikowany został artykuł autorstwa Marcela Krzanowskiego i Adama Wawrzynowicza pt. „Komisja Europejska przedstawiła dwa ważne pakiety zmian prawnych dotyczących gazownictwa”.

W marcowym numerze „Przeglądu Gazowniczego” opublikowany został artykuł autorstwa Marcela Krzanowskiego i Adama Wawrzynowicza pt. „Komisja Europejska przedstawiła dwa ważne pakiety zmian prawnych dotyczących gazownictwa”.

Pod koniec ubiegłego roku Komisja Europejska opublikowała długo wyczekiwane projekty mające pozwolić na dekarbonizację sektora gazowniczego. Przedstawiona reforma udziela odpowiedzi na stawiane dotychczas pytania o przyszły kształt otoczenia regulacyjnego dla rynku gazu ziemnego i wodoru.

Autorzy analizują w artykule przedstawione propozycje zmian oraz identyfikują obszary wymagające dalszych prac.

Artykuł autorstwa Adama Wawrzynowicza i Marcela Krzanowskiego w grudniowym numerze „Przeglądu Gazowniczego”

Adam Wawrzynowicz, Marcel Krzanowski Przegląd Gazowniczy, grudzień 2021

Adam Wawrzynowicz i Marcel Krzanowski opracowali artykuł pt. „Zaangażowanie Izby Gospodarczej Gazownictwa w rozwój sektora wodoru i biogazu”, który został opublikowany w grudniowym numerze Przeglądu Gazowniczego.

Adam Wawrzynowicz i Marcel Krzanowski opracowali artykuł pt. „Zaangażowanie Izby Gospodarczej Gazownictwa w rozwój sektora wodoru i biogazu”, który został opublikowany w grudniowym numerze Przeglądu Gazowniczego.

Autorzy omawiają w nim działania na rzecz rozwoju sektora biogazu i biometanu oraz proces budowania strategii i projektowania zmian prawodawczych.

W październiku 2021 roku przedstawiciele administracji rządowej, środowiska nauki oraz świata biznesu zawarli ważne dla branży gazowniczej „Porozumienie sektorowe na rzecz rozwoju gospodarki wodorowej w Polsce”. W listopadzie podpisane zostało „Porozumienie sektorowe na rzecz rozwoju sektora biogazu i biometanu”. W oba procesy aktywnie włączyła się Izba Gospodarcza Gazownictwa, której eksperci i przedstawiciele firm członkowskich pracowali w okresie ostatnich kilkunastu miesięcy w niemal wszystkich zespołach zadaniowych powołanych przy Ministerstwie Klimatu i Środowiska.

Artykuł autorstwa Adama Wawrzynowicza i Tomasza Brzezińskiego w czerwcowym numerze „Przeglądu Gazowniczego”

Adam Wawrzynowicz, Tomasz Brzeziński Przegląd Gazowniczy, czerwiec 2021

W czerwcowym numerze „Przeglądu Gazowniczego” ukazał się artykuł autorstwa Adama Wawrzynowicza oraz Tomasza Brzezińskiego, zatytułowany Perspektywy gazu ziemnego jako paliwa transformacyjnego w kontekście „Taksonomii UE”.

W czerwcowym numerze „Przeglądu Gazowniczego” ukazał się artykuł autorstwa Adama Wawrzynowicza oraz Tomasza Brzezińskiego, zatytułowany Perspektywy gazu ziemnego jako paliwa transformacyjnego w kontekście „Taksonomii UE”.

Jednym z założeń przyjętego w 2019 roku Europejskiego Zielonego Ładu jest obniżenie emisyjności sektora gazu, mające nastąpić m.in. poprzez zwiększenie pomocy na prace rozwojowe w dziedzinie gazów o niskiej emisyjności. Kryteria mające pozwolić inwestorom i instytucjom finansowym ocenić czy konkretne inwestycje ubiegające się o finansowanie są zrównoważone środowiskowo, zostały wskazane w tzw. „Taksonomii UE”, czyli rozporządzeniu (UE) 2020/852 w sprawie ustanowienia ram ułatwiających zrównoważone inwestycje.

W artykule podjęto kwestie perspektyw rozwoju gazu ziemnego, w kontekście wspomnianego rozporządzenia oraz zapowiadanych, w związku z rozporządzeniem, dalszych działań UE.

Artykuł autorstwa Adama Wawrzynowicza i Tomasza Brzezińskiego w kwietniowym numerze „Przeglądu Gazowniczego”

Adam Wawrzynowicz, Tomasz Brzeziński Przegląd Gazowniczy, kwiecień 2021

W specjalnym, kwietniowym wydaniu Przeglądu Gazowniczego ukazał się artykuł autorstwa Adama Wawrzynowicza oraz Tomasza Brzezińskiego, poświęcony regulacjom w zakresie biogazu rolniczego i biometanu.

W specjalnym, kwietniowym wydaniu Przeglądu Gazowniczego ukazał się artykuł autorstwa Adama Wawrzynowicza oraz Tomasza Brzezińskiego, poświęcony regulacjom w zakresie biogazu rolniczego i biometanu.

Autorzy przybliżają w nim powyższe zagadnienia, w szczególności w kontekście potencjalnego wprowadzenia biogazu rolniczego i biometanu do sieci gazowych, a także wykorzystania ich w sektorze transportu.

W artykule odniesiono się nie tylko do możliwości eksploatowania tych paliw, lecz także poruszono kwestie istniejących barier prawnych, stojących na przeszkodzie do zastosowania biogazu rolniczego i biometanu na potrzeby realizacji przez Polskę celów OZE.

ARTYKUŁ AUTORSTWA ADAMA WAWRZYNOWICZA I TOMASZA BRZEZIŃSKIEGO W MARCOWYM NUMERZE „PRZEGLĄDU GAZOWNICZEGO”

Adam Wawrzynowicz, Tomasz Brzeziński Przegląd Gazowniczy nr 1 (69)

W marcowym numerze Przeglądu Gazowniczego ukazał się artykuł Adama Wawrzynowicza i Tomasza Brzezińskiego poświęcony najnowszym zmianom legislacyjnym na szczeblu unijnym.

W marcowym numerze Przeglądu Gazowniczego ukazał się artykuł Adama Wawrzynowicza i Tomasza Brzezińskiego poświęcony najnowszym zmianom legislacyjnym na szczeblu unijnym.

Autorzy przybliżają w nim rozwiązania zaproponowane w tzw. Pakiecie Dekarbonizacji Rynków Wodoru i Gazu – zbiorze przepisów zakładającym rewizję dwóch kluczowych dla sektora gazowniczego aktów prawnych tj. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 715/2009 z 13 lipca 2009 roku w sprawie warunków dostępu do sieci przesyłowych gazu ziemnego i uchylającego rozporządzenie (WE) nr 1775/2005 oraz dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/73/WE z 13 lipca 2009 roku, dotyczącej wspólnych zasad rynku wewnętrznego gazu ziemnego i uchylającej dyrektywę 2003/55/WE. W artykule przedstawiono projektowane zmiany, mające na celu ułatwienie rozwoju rynku wodoru oraz rozbudowy dedykowanej mu infrastruktury.

ARTYKUŁ AUTORSTWA ADAMA WAWRZYNOWICZA W GRUDNIOWYM NUMERZE „PRZEGLĄDU GAZOWNICZEGO”

Adam Wawrzynowicz Przegląd Gazowniczy nr 4 (68)

W grudniowym numerze Przeglądu Gazowniczego ukazał się artykuł Adama Wawrzynowicza, dotyczący zielonych alternatyw dla gazu ziemnego. Tekst powstał na podstawie wypowiedzi eksperckiej w panelu SESJI II „Przyszłość gazownictwa – biometan” podczas VII Kongresu Polskiego Przemysłu Gazowniczego.

W grudniowym numerze Przeglądu Gazowniczego ukazał się artykuł Adama Wawrzynowicza, dotyczący zielonych alternatyw dla gazu ziemnego. Tekst powstał na podstawie wypowiedzi eksperckiej w panelu SESJI II „Przyszłość gazownictwa – biometan” podczas VII Kongresu Polskiego Przemysłu Gazowniczego.

Zieloną alternatywą dla gazu ziemnego ma być biometan, ponieważ jest on uznawany za gaz zdekarbonizowany, a wytwarzanie biogazu i biometanu ma ogromny potencjał w redukcji niekontrolowanych emisji metanu z odpadów. Biogazownictwo ma duże szanse rozwoju w Polsce, szczególnie ze względu na możliwość realizacji Narodowego Celu Wskaźnikowego z wykorzystaniem biometanu i politykę unijną skierowaną na wprowadzanie gazów odnawialnych do sieci gazowych.

ARTYKUŁ AUTORSTWA TOMASZA BRZEZIŃSKIEGO I ADAMA WAWRZYNOWICZA WE WRZEŚNIOWYM NUMERZE „PRZEGLĄDU GAZOWNICZEGO”

Adam Wawrzynowicz, Tomasz Brzeziński Przegląd Gazowniczy nr 3 (67)

Adam Wawrzynowicz i Tomasz Brzeziński opracowali artykuł pt. „Aktualny stan inicjatyw podejmowanych na poziomie unijnym dotyczących podwyższenia unijnego celu klimatycznego na 2030 rok i wdrożenia Europejskiego Zielonego Ładu”.

Adam Wawrzynowicz i Tomasz Brzeziński opracowali artykuł pt. „Aktualny stan inicjatyw podejmowanych na poziomie unijnym dotyczących podwyższenia unijnego celu klimatycznego na 2030 rok i wdrożenia Europejskiego Zielonego Ładu”.

4 marca 2020 r. Komisja Europejska, działając zgodnie z założeniami Europejskiego Zielonego Ładu przyjęła wniosek ustawodawczy dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady, ustanawiającego ramy w związku z dążeniem do osiągnięcia neutralności klimatycznej i zmieniającego rozporządzenie (UE) 2018/2019 (Europejskie Prawo o Klimacie). W rozporządzeniu przewidziano dokonanie oceny unijnego celu klimatycznego na 2030 r., pod kątem jego spójności z celem neutralności klimatycznej na 2050 r. W efekcie przeprowadzonej oceny Komisja opracuje plan zwiększenia unijnego celu zredukowania emisji GHG na 2030 r.

Osiągnięcie neutralności klimatycznej wymaga skoordynowanych działań we wszystkich obszarach polityki UE. W artykule podjęto kwestie najważniejszych z perspektywy gazownictwa inicjatyw dotyczących sposobu osiągnięcia zwiększonych celów klimatycznych w energetyce, opublikowanych w ostatnim czasie przez Komisję Europejską. Wśród najbardziej istotnych dla transformacji sektora gazowego, należy wskazać strategie dotyczące metanu, wodoru, integracji systemów energetycznych, a także weryfikację przepisów dyrektywy w sprawie opodatkowania nośników energii oraz dyrektywy RED II.