Aktualności

Artykuł autorstwa Adama Wawrzynowicza i Tomasza Brzezińskiego w czerwcowym Przeglądzie Gazowniczym

W czerwcowym numerze „Przeglądu Gazowniczego” ukazał się artykuł autorstwa Adama Wawrzynowicza oraz Tomasza Brzezińskiego, zatytułowany Perspektywy gazu ziemnego jako paliwa transformacyjnego w kontekście „Taksonomii UE”.

Jednym z założeń przyjętego w 2019 roku Europejskiego Zielonego Ładu jest obniżenie emisyjności sektora gazu, mające nastąpić m.in. poprzez zwiększenie pomocy na prace rozwojowe w dziedzinie gazów o niskiej emisyjności. Kryteria mające pozwolić inwestorom i instytucjom finansowym ocenić czy konkretne inwestycje ubiegające się o finansowanie są zrównoważone środowiskowo, zostały wskazane w tzw. „Taksonomii UE”, czyli rozporządzeniu (UE) 2020/852 w sprawie ustanowienia ram ułatwiających zrównoważone inwestycje.

W artykule podjęto kwestie perspektyw rozwoju gazu ziemnego, w kontekście wspomnianego rozporządzenia oraz zapowiadanych, w związku z rozporządzeniem, dalszych działań UE.

Forum Ciepła i Gazu

W dniach 22-24 czerwca 2021 r. odbyło się Forum Ciepła i Gazu zorganizowane przez Izbę Gospodarczą Ciepłownictwo Polskie. Tematem przewodnim wydarzenia była rola paliw gazowych w procesie transformacji polskiego ciepłownictwa. Podczas konferencji wskazano na wyzwania, jakie stoją przed sektorem ciepłowniczym z związku z „zieloną transformacją” oraz możliwości, jakie można wiązać w tym zakresie z paliwami gazowymi, w szczególności gazem ziemnym.

Jednym z prelegentów Forum Ciepła i Gazu był wspólnik zarządzający W&W Adam Wawrzynowicz, który omówił kwestie dekarbonizacji sektora gazowniczego w świetle strategii i regulacji Unii Europejskiej.

Zachęcamy do zapoznania się z relacją z wydarzenia, dostępną pod poniższym linkiem. https://www.forumcieplaigazu.pl/live

Artykuł autorstwa Adama Wawrzynowicza i Tomasza Brzezińskiego w kwietniowym Przeglądzie Gazowniczym

W specjalnym, kwietniowym wydaniu Przeglądu Gazowniczego ukazał się artykuł autorstwa Adama Wawrzynowicza oraz Tomasza Brzezińskiego poświęcony regulacjom w zakresie biogazu rolniczego i biometanu.

Autorzy przybliżają w nim powyższe zagadnienia, w szczególności w kontekście potencjalnego wprowadzenia biogazu rolniczego i biometanu do sieci gazowych, a także wykorzystania ich w sektorze transportu.

W artykule odniesiono się nie tylko do możliwości eksploatowania tych paliw, lecz także poruszono kwestie istniejących barier prawnych, stojących na przeszkodzie do zastosowania biogazu rolniczego i biometanu na potrzeby realizacji przez Polskę celów OZE.

IV Ogólnopolska Konferencja Naukowa Prawa Nieruchomości: Pandemia COVID-19 a przyszłość rynku nieruchomości

Kancelaria Wawrzynowicz i Wspólnicy była partnerem tegorocznej edycji Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej Prawa Nieruchomości: Pandemia COVID-19 a przyszłość rynku nieruchomości.

Konferencja została podzielona na trzy panele tematyczne:

  1. “Wpływ stanu epidemiologicznego na najem krótkoterminowy i komercyjny”
  2. “Funkcjonowanie rynku nieruchomości w świetle wybranych regulacji powiązanych z przeciwdziałaniem COVID-19”
  3. “COVID-19 a rozwój nowych metod pośrednictwa w handlu nieruchomościami”.

W ramach drugiego panelu prelekcję pt. “Efektywność energetyczna i dekarbonizacja budynków – nowe wyzwania regulacyjne” wygłosił Adam Wawrzynowicz, wspólnik zarządzający kancelarii Wawrzynowicz i Wspólnicy.

Konferencja odbyła się 28 kwietnia 2021 r., a udział w niej wzięło aż 380 uczestników.

Artykuł autorstwa Adama Wawrzynowicza i Tomasza Brzezińskiego w marcowym numerze „Przeglądu Gazowniczego”

W marcowym numerze Przeglądu Gazowniczego ukazał się artykuł Adama Wawrzynowicza i Tomasza Brzezińskiego poświęcony najnowszym zmianom legislacyjnym na szczeblu unijnym. Autorzy przybliżają w nim rozwiązania zaproponowane w tzw. Pakiecie Dekarbonizacji Rynków Wodoru i Gazu – zbiorze przepisów zakładającym rewizję dwóch kluczowych dla sektora gazowniczego aktów prawnych tj. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 715/2009 z 13 lipca 2009 roku w sprawie warunków dostępu do sieci przesyłowych gazu ziemnego i uchylającego rozporządzenie (WE) nr 1775/2005 oraz dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/73/WE z 13 lipca 2009 roku, dotyczącej wspólnych zasad rynku wewnętrznego gazu ziemnego i uchylającej dyrektywę 2003/55/WE. W artykule przedstawiono projektowane zmiany, mające na celu ułatwienie rozwoju rynku wodoru oraz rozbudowy dedykowanej mu infrastruktury.

Artykuł autorstwa Adama Wawrzynowicza w grudniowym numerze „Przeglądu Gazowniczego”

W grudniowym numerze Przeglądu Gazowniczego ukazał się artykuł Adama Wawrzynowicza, dotyczący zielonych alternatyw dla gazu ziemnego. Tekst powstał na podstawie wypowiedzi eksperckiej w panelu SESJI II „Przyszłość gazownictwa – biometan” podczas VII Kongresu Polskiego Przemysłu Gazowniczego.

Zieloną alternatywą dla gazu ziemnego ma być biometan, ponieważ jest on uznawany za gaz zdekarbonizowany, a wytwarzanie biogazu i biometanu ma ogromny potencjał w redukcji niekontrolowanych emisji metanu z odpadów. Biogazownictwo ma duże szanse rozwoju w Polsce, szczególnie ze względu na możliwość realizacji Narodowego Celu Wskaźnikowego z wykorzystaniem biometanu i politykę unijną skierowaną na wprowadzanie gazów odnawialnych do sieci gazowych.

Adam Wawrzynowicz, wspólnik zarządzający W&W, wystąpił w roli prelegenta na I Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej Europejskiego Prawa Klimatycznego “Ekologiczna przyszłość Europy”, organizowanej przez ELSA Poznań

Przedstawiciel kancelarii W&W w swoim referacie poruszył kwestie gazu ziemnego jako paliwa transformacyjnego w polskiej drodze do gospodarki niskoemisyjnej. Portal Energia.edu.pl, prowadzony przez naszą kancelarię, objął wydarzenie patronatem medialnym.

Wspólnik zarządzający kancelarii W&W Adam Wawrzynowicz wystąpił jako panelista i moderator jednego z paneli podczas VII Kongresu Polskiego Przemysłu Gazowniczego

Adam Wawrzynowicz wystąpił jako ekspert w panelu poświęconym rozwojowi rynku biometanu w Polsce. Wypowiedź eksperta kancelarii W&W koncentrowała się na aspektach regulacyjnych i pilnej potrzebie stworzenia systemu wsparcia dla wytwórców biometanu, tak żeby branża gazownicza mogła odpowiedzieć w sposób adekwatny na zapotrzebowanie wygenerowane przez podmioty zobowiązane do realizacji Narodowego Celu Wskaźnikowego w sektorze transportu.

W drugim dniu Kongresu Adam Wawrzynowicz był moderatorem panelu „Perspektywy rozwoju rynku gazu”, gdzie panelistami byli przedstawiciele czołowych polskich firm gazowniczych (członkowie zarządów PGNIG OD, GSP, PSG), przedstawiciele Ministerstwa Klimatu i Środowiska, OGP Gaz-System oraz przedstawiciele biznesu związanego z branżą gazowniczą (Transition Technologies).

Kongres odbył się w dniach 19-20 października 2020 r. w formule streamingowej ze studia w Warszawie. Organizatorem wydarzenia była Izba Gospodarcza Gazownictwa.

Wystąpienie Adama Wawrzynowicza na panelu poświęconym roli gazu w procesie transformacji energetycznej na VI Kongresie Energetycznym w dniach 7-8 października 2020 r. we Wrocławiu

Tematem przewodnim tegorocznej edycji był European Green Deal w Polsce.

W ciągu dwóch dni debat poruszone zostały tematy, które są zdecydowanie wyzwaniem na najbliższe lata, tj.: wdrożenie morskiej energetyki wiatrowej, polska dekarbonizacja, przyszłość zielonego wodoru, rozwój energetyki rozproszonej, rola gazu jako paliwa pomostowego transformacji energetycznej oraz mechanizmy finansowania inwestycji skierowanych na osiągnięcie neutralności klimatycznej.

Uczestnikami panelu, w którym wystąpił Adam Wawrzynowicz byli również: Jerzy Kwieciński (Prezes PGNIG S.A.), Artur Zawartko (Wiceprezes Gaz-System S.A.), Ireneusz Krupa (Prezes PSG), Piotr Zawistowski (Prezes TGE), Antoni Bielewicz (Dyrektor Europejskiej Fundacji Klimatycznej w Polsce.

Artykuł autorstwa Tomasza Brzezińskiego i Adama Wawrzynowicza we wrześniowym numerze „Przeglądu Gazowniczego”

Adam Wawrzynowicz i Tomasz Brzeziński opracowali artykuł pt. „Aktualny stan inicjatyw podejmowanych na poziomie unijnym dotyczących podwyższenia unijnego celu klimatycznego na 2030 rok i wdrożenia Europejskiego Zielonego Ładu”. Został on opublikowany we wrześniowym numerze „Przeglądu Gazowniczego” nr 3 (67).

4 marca 2020 r. Komisja Europejska, działając zgodnie z założeniami Europejskiego Zielonego Ładu przyjęła wniosek ustawodawczy dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady, ustanawiającego ramy w związku z dążeniem do osiągnięcia neutralności klimatycznej i zmieniającego rozporządzenie (UE) 2018/2019 (Europejskie Prawo o Klimacie). W rozporządzeniu przewidziano dokonanie oceny unijnego celu klimatycznego na 2030 r., pod kątem jego spójności z celem neutralności klimatycznej na 2050 r. W efekcie przeprowadzonej oceny Komisja opracuje plan zwiększenia unijnego celu zredukowania emisji GHG na 2030 r.

Osiągnięcie neutralności klimatycznej wymaga skoordynowanych działań we wszystkich obszarach polityki UE. W artykule podjęto kwestie najważniejszych, z perspektywy gazownictwa, inicjatyw dotyczących sposobu osiągnięcia zwiększonych celów klimatycznych w energetyce, opublikowanych w ostatnim czasie przez Komisję Europejską. Wśród najbardziej istotnych dla transformacji sektora gazowego, należy wskazać strategie dotyczące metanu, wodoru, integracji systemów energetycznych, a także weryfikację przepisów dyrektywy w sprawie opodatkowania nośników energii oraz dyrektywy RED II.