Aktualności

Artykuł autorstwa Kamila Iwickiego, Adama Wawrzynowicza i Marcela Krzanowskiego „Gazy zdekarbonizowane – przyspieszenie transformacji gazownictwa” ukazał się w czerwcowym Przeglądzie Gazowniczym.

Autorzy zwracają uwagę na to, iż opublikowany przez Komisję Europejską REPowerEU wskazuje bezpośrednio, że gaz ziemny nie będzie już tak promowany jako paliwo przejściowe w procesie transformacji energetycznej, jak dotychczas. W związku z powyższym w ramach programów finansowanych z budżetu UE wspierany będzie przede wszystkim rozwój sektora biometanu, zielonego i niebieskiego wodoru. Państwa Członkowskie, w tym Polska, będą musiały stworzyć odpowiednią infrastrukturę wodorową, wykorzystując zarówno istniejący system gazu ziemnego, jak i system dedykowany wyłącznie wodorowi. W tekście podkreśla się szczególne znaczenie budowy tzw. systemów multienergetycznych, tj. ścisłej integracji systemu elektroenergetycznego i gazowego lub – w przyszłości – wodorowego.

VIII Kongres Polskiego Przemysłu Gazowniczego „Rynek gazu w nowych realiach”

Adam Wawrzynowicz wziął udział w dwóch panelach dyskusyjnych VIII Kongresu Polskiego Przemysłu Gazowniczego „Rynek gazu w nowych realiach” – „Rozwiązania systemowe dla dostaw gazu” oraz „Otoczenie biznesowe dla gazownictwa”. Adam, jako panelista, poruszył przede wszystkim zagadnienia związane z wpływem tzw. taksomomii unijnej na finansowanie projektów gazowych oraz z otoczeniem regulacyjnym dla rozwoju sektora wodoru, biogazu i biometanu w Polsce i Unii Europejskiej.

Szkolenie online „Regulacje prawne i rozliczenia dotyczące prosumentów” MMC Polska

Kamil Iwicki poprowadził szkolenie online „Regulacje prawne i rozliczenia dotyczące prosumentów”, organizowane przez MMC Polska. Wydarzenie dotyczyło rynku prosumenckiego po nowelizacji ustawy o OZE oraz Prawa energetycznego z 29 października 2021 r. – uczestnikom wyjaśniono, jak rozumieć przepisy regulujące funkcjonowanie nowych podmiotów na rynku (prosument wirtualny i zbiorowy) oraz zasady rozliczeń prosumenckich w systemie net-billing. Ponadto przedstawiono możliwości zakwalifikowania się do „starego” systemu (net-metering), przejścia z jednego systemu do drugiego oraz nowość na rynku prosumenckim – reguły wykorzystywania magazynów energii.

25 Konferencja GAZTERM

Adam Wawrzynowicz, wspólnik zarządzający W&W, poprowadził panel VIII „Perspektywa pomostowości paliwa gazowego w kontekście aktualnej strategii metanowej i taksonomii UE” podczas 25 Konferencji GAZTERM 2022. Tematem rozmów panelistów była kwestia statutu gazu ziemnego jako paliwa pomostowego w obliczu zaostrzającej się polityki klimatycznej. Rozmowy dotyczyły nowych technologii w energetyce, finansowania dekarbonizacji gazownictwa, barier, na jakie napotykają przedsiębiorstwa energetyczne na drodze do zazielenienia swojej działalności i tzw. unijnej taksonomii.
W gronie panelistów znaleźli się Artur Cieślik (PGNiG SA), Krzysztof Hnatio (Tauron Polska Energia S.A.), Jakub Pokrzywniak (WKB Law Firm) oraz Bartłomiej Mazurkiewicz (PGNiG Ventures sp. z. o.o.).

Adam Wawrzynowicz Prezesem Sądu Arbitrażowego przy Izbie Gospodarczej Gazownictwa

Adam Wawrzynowicz, wspólnik zarządzający W&W, został powołany uchwałą Zarządu Izby Gospodarczej Gazownictwa na trzyletnią kadencję Prezesa Sądu Arbitrażowego przy Izbie Gospodarczej Gazownictwa.
Sąd Arbitrażowy przy Izbie Gospodarczej Gazownictwa powstał w wyniku realizacji postanowienia Walnego Zgromadzenia Członków Izby Gospodarczej Gazownictwa z dnia 7 kwietnia 2009 r. Działa na podstawie Statutu Sądu Arbitrażowego przy Izbie Gospodarczej Gazownictwa oraz Regulaminu działania Sądu Arbitrażowego przy IGG. Skupia przedsiębiorców m.in. z branży prawa energetycznego, gospodarczego, cywilnego, gazownictwa oraz zamówień publicznych.

Artykuł autorstwa Marcela Krzanowskiego i Adama Wawrzynowicza w marcowym Przeglądzie Gazowniczym

W marcowym numerze „Przeglądu Gazowniczego” opublikowany został artykuł autorstwa Marcela Krzanowskiego i Adama Wawrzynowicza, zatytułowany „Komisja Europejska przedstawiła dwa ważne pakiety zmian prawnych dotyczących gazownictwa”.
Pod koniec ubiegłego roku Komisja Europejska opublikowała długo wyczekiwane projekty mające pozwolić na dekarbonizację sektora gazowniczego. Przedstawiona reforma udziela odpowiedzi na stawiane dotychczas pytania o przyszły kształt otoczenia regulacyjnego dla rynku gazu ziemnego i wodoru.
Autorzy analizują w artykule przedstawione propozycje zmian oraz identyfikują obszary wymagające dalszych prac.

Sympozjum „Polski Zielony Ład – program dla gazownictwa”

Adam Wawrzynowicz, wspólnik zarządzający W&W, uczestniczył w dyskusji panelowej podczas sympozjum „Polski Zielony Ład – program dla gazownictwa”, które odbyło się w dniach 14-16 stycznia 2022 r. w Zakopanem. Tegoroczne Sympozjum, cyklicznie organizowane przez Izbę Gospodarczą Gazownictwa, poświęcone zostało zielonej transformacji gazownictwa. Adam Wawrzynowicz przybliżył uczestnikom założenia projektowanych regulacji dla wodoru oraz dla paliw odnawialnych innych niż wodór, w szczególności założenia nowego pakietu gazowego opublikowanego przez Komisję Europejską w połowie grudnia 2021 r.

Artykuł autorstwa Adama Wawrzynowicza i Marcela Krzanowskiego w grudniowym Przeglądzie Gazowniczym

Adam Wawrzynowicz i Marcel Krzanowski opracowali artykuł pt. „Zaangażowanie Izby Gospodarczej Gazownictwa w rozwój sektora wodoru i biogazu”, który został opublikowany w grudniowym numerze Przeglądu Gazowniczego.

Autorzy omawiają w nim działania na rzecz rozwoju sektora biogazu i biometanu oraz proces budowania strategii i projektowania zmian prawodawczych.

Prelekcja „Administracyjnoprawne formy walki z graffiti”

Marcel Krzanowski, prawnik W&W, wygłosił referat dotyczący administracyjnoprawnych form walki z graffiti. W referacie skupiono się przede wszystkim na trudnościach napotykanych przez organy samorządu gminnego i konserwatorów zabytków w zakresie usuwania niechcianych grafik z elewacji budynków prywatnych. Autor przytoczył także przykłady działań organów administracji samorządowej, składających się na politykę przeciwdziałania tego typu zjawiskom, oraz przywołał rozwiązania zagranicznych ustawodawców, które mogą posłużyć jako wzorce w tym zakresie. Największe zainteresowanie publiczności wzbudził temat współpracy samorządów gminnych z lokalnymi artystami ulicznym.

VIII Ogólnopolskie Seminarium Prawa Ochrony Zabytków

Marcel Krzanowski, prawnik W&W, miał okazję wziąć udział w obradach VIII Ogólnopolskiego Seminarium Prawa Ochrony Zabytków dla młodych naukowców, doktorantów i studentów im. Profesora Jana Pruszyńskiego w Lubostroniu. Jego referat koncentrował się wokół wykorzystania instalacji fotowoltaicznych przez dysponentów zabytków. Problematyka podjęta przez Marcela spotkała się z uznaniem organizatorów.