Aktualności

ZARZĄDZANIE FIRMĄ W OBLICZU PANDEMII WIRUSA SARS-Cov-2

Od dnia 14 marca 2020 r. obowiązuje rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 marca 2020r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego.

Z  uwagi na  ograniczenia  wprowadzone  tym  rozporządzeniem,  a  także  na  skutek  sytuacji faktycznej wynikającej z panującej na świecie pandemii COVID-19, wszyscy uczestnicy obrotu gospodarczego  będą musieli  zmierzyć  się  w  najbliższym  czasie  z  licznymi  utrudnieniami i wyzwaniami. Warto podjąć działania służące ochronie przedsiębiorstwa już teraz, dlatego służymy Państwu wsparciem niezwłocznie i zapraszamy do kontaktu.

Bazując  na  naszym  wieloletnim  doświadczeniu  w  obsłudze  podmiotów  zarówno  z  sektora publicznego,  jak  i  prywatnego,  oferujemy  usługi  doradztwa  prawnego  w kompleksowym rozwiązywaniu  bieżących  problemów  w  funkcjonowaniu  Państwa  firmy  czy  instytucji  oraz wsparcie w planowaniu i przeprowadzeniu działań w bliższej i dalszej perspektywie czasowej, w szczególności w następujących dziedzinach:
Restrukturyzacja i upadłość
Dokonamy  analizy  płynności  finansowej  Twojej  firmy  oraz  zagrożenia  dochodów. Jednocześnie wesprzemy  w  tworzeniu  planu  działania  zarządzania  firmą  w  okresie kryzysu  oraz  w ewentualnym  postępowaniu  restrukturyzacyjnym.  Służymy  również wsparciem  w  zbudowaniu  strategii  o  charakterze  naprawczym  i  powrotem  do  płynnej
działalności firmy po kryzysie.
Zagadnienia kontraktowe
Ocenimy ryzyka kontraktowe związanymi z sytuacją wprowadzenia stanu zagrożenia epidemicznego, w szczególności pod kątem możliwości wcześniejszego rozwiązania umowy.
Dokonamy    analizy możliwości    zachowania    ciągłości    łańcucha    dostaw i bezpieczeństwa dostaw oraz będziemy wspierać w procesie renegocjacji oraz optymalizacji umów.
Prawo pracy
Służymy  wsparciem  we  wdrożeniu  zasad  pracy  zdalnej  zgodnie  z  obowiązującymi przepisami oraz    przy    opracowaniu    awaryjnego    planu    dla    firmy    w    walce z koronawirusem.
Dokonamy analizy  umów łączących pracodawcę z pracownikami i   pomożemy   w   przeprowadzeniu zmian   ich   treści.   Ocenimy   również   zgodność z    prawem    zakresu    uzyskiwanych    przez    pracodawcę    informacji    w    związku    z zagrożeniem rozprzestrzeniania   się   epidemii   koronawirusa   COVID-19   na   terenie   zakładu pracy i zgodność przetwarzania danych dot. stanu zdrowia pracowników z przepisami o ochronie danych osobowych.
Prawo zamówień publicznych
Gwarantujemy  wsparcie  na  każdym  etapie  trwających  postępowań  o  udzielenie zamówienia publicznego    –    od    drobnych    kwestii    praktycznych,    jak    sposób przeprowadzenia
otwarcia  ofert,  po  decyzje  strategiczne,  np.  odnoszące  się  do unieważnienia postępowania.
Przeanalizujemy potrzeby oraz dopuszczalność zmiany zawartych umów o zamówienie publiczne.
Dofinansowanie ze środków UE
Dokonamy  analizy  dopuszczalności  zmiany  umów  zawartych  w  wyniku  zastosowania zasady konkurencyjności  oraz  ocenimy  prawne  skutki  wprowadzenia  stanu  zagrożenia
epidemicznego dla trwałości projektu.
Zapraszamy do kontaktu

Nowy radca prawny w zespole W&W

Z dniem 1 lutego 2020 r. do zespołu W&W dołączył radca prawny Marcin Skorb.

W ramach dotychczasowej praktyki zawodowej Marcin zajmował się również sprawami z zakresu prawa ubezpieczeniowego i finansowego, a także prawa ochrony danych osobowych. Świadczył obsługę prawną na rzecz Banku BPH S.A oraz Banku PKO S.A., w tym dla Centrum Korporacyjnego Banku PKO S.A. Prowadził szkolenia m.in. z zakresu prawa ubezpieczeniowego dla pracowników PZU S.A.

Marcin posiada bogate doświadczenie w doradztwie prawnym świadczonym na rzecz podmiotów zarządzających nieruchomościami (w tym podmiotów międzynarodowych), a także wspólnot mieszkaniowych i właścicieli nieruchomości. Specjalizuje się w szeroko pojętym prawie nieruchomości, m.in. aspektach prawnych dotyczących służebności gruntowych, w tym służebności przesyłu i zagadnień dotyczących lokalizacji linii energetycznych.

Adam Wawrzynowicz ekspertem na sympozjum „Wodór w infrastrukturze gazowej”

Gospodarka wodorowa, wykorzystanie wodoru w ciepłownictwie i gazownictwie były przedmiotem debat w trakcie sympozjum „Wodór w infrastrukturze gazowej”, które zostało zorganizowane przez Izbę Gospodarczą Gazownictwa w dniach 24-26 stycznia w Zakopanem. Wspólnik zarządzający kancelarii W&W –Adam Wawrzynowicz uczestniczył jako panelista w dyskusji dotyczącej rozwiązań systemowych w zakresie wykorzystania wodoru w branży energetycznej – ze szczególnym uwzględnieniem najnowszych i planowanych regulacji sektorowych. W trakcie sympozjum dyskutowane były m.in. możliwości zastosowania wodoru w gazownictwie, ciepłownictwie czy transporcie.

Tomasz Brzeziński, Adam Wawrzynowicz i Dagmara Dragan autorami kolejnego artykułu w Przeglądzie Gazowniczym

We wrześniowym numerze Przeglądu Gazowniczego ukazał się artykuł Tomasza Brzezińskiego, Adama Wawrzynowicza i Dagmary Dragan dotyczący nowych wyzwań w obszarze zwiększania efektywności energetycznej i dekarbonizacji budynków.

W lipcu 2018 r. weszła w życie dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/844 z 30 maja 2018 r., zmieniająca dyrektywę 2010/31/UE w sprawie charakterystyki energetycznej budynków i dyrektywę 2012/27/UE w sprawie efektywności energetycznej. Zmiana dyrektywy ws. charakterystyki energetycznej budynków ma na celu zagwarantowanie państwom członkowskim nowych narzędzi, które pomogą im w osiągnięciu celu w zakresie efektywności energetycznej, który obecnie wynosi 32,5% do 2030 r.

Artykuł autorstwa Tomasza Brzezińskiego, Adama Wawrzynowicza i Dagmary Dragan w czerwcowym numerze „Przeglądu Gazowniczego”

W czerwcowym numerze „Przeglądu Gazowniczego” ukazał się artykuł, w którym Tomasz Brzeziński, Adam Wawrzynowicz i Dagmara Dragan omówili zmiany w dyrektywie 2012/27/UE w sprawie efektywności energetycznej. Zostały one wprowadzone dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/2002 z dnia 11 grudnia 2018 r., która jest elementem pakietu „Czysta energia dla wszystkich Europejczyków” (tzw. Pakietu Zimowego). Po implementacji do polskiego porządku prawnego, zmiany rozszerzą zakres obowiązków związanych z uzyskiwaniem przez podmioty zobowiązane oszczędności końcowego zużycia energii oraz obowiązków dotyczących zapewnienia odbiorcom końcowym wiarygodnych i aktualnych informacji dotyczących zużycia przez nich energii.

Adam Wawrzynowicz z kancelarii W&W przewodniczącym kapituły oceniającej osiągnięcia z zakresu prawa energetycznego w ramach 17. edycji Rankingu Kancelarii Prawniczych “Rzeczpospolitej”.

Członkowie Kapituły na podstawie opisu osiągnięć oraz rekomendacji poszczególnych prawników i kancelarii wybierali najlepszego prawnika i kancelarię na rynku z zakresu prawa energetycznego. Uroczysta gala odbyła się w Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN w Warszawie.

Dagmara Dragan autorką artykułu opublikowanego w Zeszytach Naukowych Sądownictwa Administracyjnego

“Charakter prawny decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia” to temat artykułu Dagmary Dragan z W&W, który opublikowany został w najnowszym numerze Zeszytów Naukowych Sądownictwa Administracyjnego (rok XV nr 2 (83)/2019) wydawanym przez Naczelny Sąd Administracyjny. Publikacja artykułu związana jest z zajęciem przez autorkę I miejsca w konkursie na najlepszą pracę magisterską organizowanym przez NSA.

Kancelaria W&W partnerem V edycji Ogólnopolskiego Konkursu Prawa Energetycznego „Prawo z Energią”

Adam Wawrzynowicz znalazł się w znamienitym gronie Jury Konkursu „Prawo z Energią”, a portal Zamówienia.org.pl objął wydarzenie Patronatem Medialnym.

Już po raz kolejny kancelaria W&W wspiera Ogólnopolski Konkurs Prawa Energetycznego „Prawo z Energią”. Celem Konkursu jest rozpowszechnienie wiedzy na temat prawa energetycznego w Polsce oraz podwyższanie kwalifikacji przyszłych prawników.

W tym roku organizatorzy skupili się na zagadnieniu elektromobilności. Etap finałowy odbędzie się 26 marca br. o godzinie 10.00 w Sądzie Okręgowym w Poznaniu. Składa się on z dwóch tur.

W pierwszej uczestnicy z Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie przedstawią prezentację, której treść będzie rozwinięciem tematyki poruszonej w filmie przygotowanym przez nich w ramach pierwszego etapu konkursu.

W drugiej turze Finału uczestnicy będą odpowiadali kolejno na pytania zadawane przez Jury z zakresu prawa energetycznego.

Kancelaria W&W partnerem obchodów 100-lecia Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Kancelaria W&W została partnerem obchodów 100-lecia Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, a Portal Zamówienia.org.pl objął wydarzenie Patronatem Medialnym

1 kwietnia 1919 roku miała miejsce inauguracja działalności Wydziału Prawa i Nauk Ekonomiczno-Politycznych Uniwersytetu Poznańskiego. Od początku swojego istnienia wykształciło się na nim dziesiątki tysięcy studentów, którzy już jako Absolwentki i Absolwenci, realizowali i realizują swoje pasje zawodowe pełniąc ważne funkcje państwowe (premierów, ministrów, ambasadorów), w świecie prawniczym, biznesu, ale także i kultury. Na Wydziale Prawa i Administracji studiuje obecnie 4370 studentów, którzy zdobywają edukację pod okiem 136 pracowników naukowych. W roku 2017 w ramach procesu ewaluacji Wydział otrzymał najwyższą kategorię A+ nadawaną przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

W ramach obchodów jubileuszu 18 maja 2019 roku w Collegium Iuridicum Novum (al. Niepodległości 53) odbędzie się Zjazd Absolwentów, na który składa się część oficjalna i artystyczna. Setna rocznica to czas historycznej refleksji, sposobność, aby oddać należny hołd osobom, które tworzyły i tworzą Wydział, a także okazja, by przyjrzeć się Wydziałowi takiemu, jaki jest obecnie.

https://prawouam100.org/

Adam Wawrzynowicz w składzie Zespołu ds. opracowania Kodeksu Dobrych Praktyk w relacjach Inwestor-Wykonawca

Główne cele opracowania Kodeksu Dobrych Praktyk w branży gazowniczej to m.in. poprawa komunikacji i współpracy pomiędzy zamawiającymi i wykonawcami czy stosowanie umów gwarantujących równowagę stron procesu inwestycyjnego i efektywność tego procesu.

Uchwałą Zarządu Izby Gospodarczej Gazownictwa z dnia 19 lipca 2018 r. oraz 31 stycznia 2019 r. został powołany Zespół ds. ustanowienia Kodeksu Dobrych Praktyk w relacjach Inwestor – Wykonawca. W ramach prac nad przygotowaniem kompleksowej regulacji wspomagającej budowanie właściwych relacji pomiędzy Inwestorami i Wykonawcami w branży gazowniczej, mec. Adam Wawrzynowicz zaangażowany jest w prace podzespołu dotyczące kwestii kontraktowych (umów). Główne cele opracowania Kodeksu Dobrych Praktyk w branży gazowniczej to m.in. poprawa komunikacji i współpracy pomiędzy zamawiającymi i wykonawcami, wyższa jakość dokumentacji w procesie inwestycyjnym (w szczególności dokumentacji zakupowej), stosowanie umów gwarantujących równowagę stron procesu inwestycyjnego i efektywność tego procesu, wzmocnienie rynku wykonawców w branży gazowniczej, zwiększenie innowacyjności i konkurencyjności przedsiębiorstw w branży, wyższy poziom techniczny i bezpieczeństwo inwestycji, a w konsekwencji poprawienie efektywności procesu inwestycyjnego, przy zachowaniu równowagi stron tego procesu.