Aktualności

Kamil Iwicki z referatem podczas VI edycji konferencji LNG w Polsce i Europie 2017

Dnia 29 maja odbyła się VI edycja konferencji „LNG w Polsce i Europie 2017” podczas której Kamil Iwicki z W&W wygłosił wystąpienie pt. „Uwarunkowania regulacyjno-prawne importu i obrotu LNG na rynku polskim”.

Konferencja poświęcona była rozwojowi rynku LNG w Polsce, regionie Bałtyku i Europie Centralnej. Poruszono na niej tematy dotyczące między innymi znaczenia terminalu i infrastruktury LNG dla bezpieczeństwa energetycznego Polski i konkurencji na rynku gazu, terminala LNG w Świnoujściu, terminala pływającego LNG w Zatoce Gdańskiej, czy importu LNG z USA.

W konferencji wzięli udział m.in.: Piotr Naimski (Pełnomocnik Rządu ds. Strategicznej Infrastruktury Energetycznej), Frederik Smits van Oyen (Wiceprezes Zarządu, Cheniere Marketing), Anders Bjordal (Head of LNG Trading, Statoil), przedstawiciele Ministerstwa Energii, GazSystem S.A., PGNiG S.A. i Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o.

Więcej informacji o wydarzeniu na stronie organizatora: http://www.adventure.pl/lng_2017_program.php

Kamil Iwicki i Adam Wawrzynowicz wygłoszą wystąpienie pt. „Nowe regulacje prawne w zakresie bezpieczeństwa dostaw gazu ziemnego” na konferencji GAZTERM 2017

W dniach 14-17 maja 2017 r. odbędzie się XX edycja konferencji GAZTERM. Jest to jedno z najważniejszych forów wymiany doświadczeń użytkowników rynku gazu, ciepła i energii elektrycznej, miejsce prezentacji najnowszych osiągnięć technicznych i technologicznych branży energetycznej w Polsce.

Podczas konferencji omówione zostaną między innymi takie tematy jak uwolnienie cen na rynku hurtowym gazu i jego konsekwencje, rozbudowa podziemnych magazynów gazu, nowe regulacje prawne w zakresie bezpieczeństwa dostaw gazu ziemnego czy zagospodarowanie metanu z pokładów węgla.

Podczas konferencji wystąpią przedstawiciele największych polskich przedsiębiorstw elektroenergetycznych oraz chemicznych obecnych na polskim rynku gazu. Obecni będą również wybitni specjaliści z zakresu funkcjonowania międzynarodowych rynków gazu oraz stosunków międzynarodowych. Wśród nich znajdą się między innymi: Marcin Sienkiewicz – Prezes DISE, Maciej Woźniak – Wicepezes PGNiG SA, Łukasz Kroplewski – Wiceprezes Zarządu PGNiG SA oraz Artur Zawartko – Wiceprezes Zarządu GAZ-SYSTEM S.A.

We wtorek, dnia 16 maja 2017 r., podczas konferencji swoje wystąpienie pt. „Nowe regulacje prawne w zakresie bezpieczeństwa dostaw gazu ziemnego” wygłoszą Kamil Iwicki i Adam Wawrzynowicz z W&W.

Z dokładnym programem oraz opisem wydarzenia można zapoznać się na stronie organizatora: http://gazterm.nazwa.pl/program-2017.html

Wojciech Bigaj z referatem na konferencji „System aukcyjny jako mechanizm konkurencji między wytwórcami energii elektrycznej z OZE”

Dnia 19 kwietnia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu odbędzie się konferencja „System aukcyjny jako mechanizm konkurencji między wytwórcami energii elektrycznej z OZE”, na której Wojciech Bigaj z W&W wygłosi referat pt. „Obowiązki informacyjne i koszty wsparcia wytwórców energii elektrycznej wytworzonej z OZE, których oferta wygrała aukcję”.

Konferencja będzie poświęcona przede wszystkim regulacjom prawnym zawartym w przepisach ustawy z 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródeł energii, a także w przepisach wykonawczych do tej ustawy oraz w innych przepisach powiązanych z ustawą o OZE, określających zasady organizowania i przeprowadzania przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki aukcji na wytwarzanie i sprzedaż energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii.

Z informacjami dotyczącymi konferencji można zapoznać się na stronie: http://prawozenergia.elsa.org.pl/konferencja/
Po konferencji odbędzie się również Gala Finałowa IV Ogólnopolskiego Konkursu Prawa Energetycznego „Prawo z Energią”, którą poprowadzi Adam Wawrzynowicz z W&W – członek Jury Konkursu.
Kancelaria Wawrzynowicz&Wspólnicy już kolejny rok jest Partnerem Wspierającym wydarzenia.

Kamil Iwicki z W&W prelegentem na konferencji Gaz dla Polski 2017

Już 30 marca 2017 r. w Hotelu Westin w Warszawie Kamil Iwicki z Kancelarii W&W wygłosi podczas XI edycji Konferencji Gaz dla Polski 2017 referat pt. „Nowe zasady magazynowania gazu. Możliwe warianty realizacji obowiązków wynikających z ustawy o zapasach”.

W konferencji wezmą udział m.in.: Piotr Naimski (Pełnomocnik Rządu ds. Strategicznej Infrastruktury Energetycznej), Konrad Szymański (Sekretarz Stanu, Ministerstwo Spraw Zagranicznych), Paweł Jakubowski (Dyrektor Pionu Rozwoju, GAZ-SYSTEM S.A.), przedstawiciele Ministerstwa Energii, PGNiG S.A., alternatywnych dostawców i importerów gazu, głównych przemysłowych odbiorców gazu, firm energetycznych zaangażowanych na rynku gazu, Towarowej Giełdy Energii S.A., renomowanych firm doradczych i kancelarii prawnych.

Referaty, których będzie można wysłuchać w trakcie Konferencji, podzielono na następujące panele:

  • Strategia i bezpieczeństwo energetyczne Polski a otoczenie zewnętrzne. Polityka energetyczna UE, Nord Stream 2, Opal i EUGAL.
  • Giełda gazu i platformy OTC na konkurencyjnym rynku gazu.
  • Import gazu do Polski. Uwarunkowania techniczne, biznesowe i prawne.
  • Główne trendy na europejskim i światowym rynku gazu a rynek polski.
  • Uwarunkowania zakupu gazu oraz zmiany sprzedawcy przez odbiorcę przemysłowego.
  • Transgraniczny handel gazem, rozporządzenie dywersyfikacyjne i nowe zasady magazynowania gazu.

Z listą prelegentów oraz dokładnym programem można zapoznać się na stronie: http://www.adventure.pl/gdp_2017_wstep.php

Wesołych Świąt Bożego Narodzenia i Szczęśliwego Nowego Roku życzy Zespół W&W!

Z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia składamy najserdeczniejsze życzenia szczęśliwych i radosnych Świąt oraz wszelkiej pomyślności i sukcesów w nadchodzącym roku
– Zespół kancelarii Wawrzynowicz&Wspólnicy.

Kamil Iwicki z W&W z prelekcją na konferencji „Liberalizacja rynku gazu a bezpieczeństwo energetyczne”

Dnia 12 grudnia w Hotelu Westin w Warszawie odbyła się VII Konferencja pt. „Liberalizacja rynku gazu a bezpieczeństwo energetyczne”. Jest to konferencja cykliczna, odbywająca się od 2006 r., poświęcona uwalnianiu i rozwojowi rynku gazu w Polsce i Europie Centralnej. Tegoroczna edycja skupiona była między innymi na tematyce uwalnianiu rynku i cen gazu, bezpieczeństwa energetycznego Polski oraz giełdy gazu i platformy OTC.

Wśród prelegentów, którzy wystąpili podczas konferencji, znaleźli się m.in. przedstawiciel Pełnomocnika Rządu ds. Strategicznej Infrastruktury Energetycznej, PGNiG S.A., Operatora Gazociągów Przesyłowych Gaz-System S.A. oraz Ministerstwa Energii, a także eksperci z branży gazowniczej, przedstawiciele renomowanych firm doradczych i kancelarii prawnych.

Podczas wydarzenia swoje wystąpienie pt. „Uwarunkowania regulacyjno-prawne detaryfikacji na rynku gazu” wygłosił także Kamil Iwicki z kancelarii Wawrzynowicz&Wspólnicy.

Partnerami konferencji były spółki PGNiG S.A. oraz GAZ-SYSTEM S.A.

Z programem wydarzenia oraz listą prelegentów można zapoznać się na stronie organizatora: http://www.adventure.pl/gaz_2016_program.php

Konferencja Liberalizacja rynku gazu a bezpieczeństwo energetyczne odbędzie się już 12 grudnia. Adam Wawrzynowicz wygłosi prelekcję dotyczącą uwarunkowań regulacyjno-prawnych detaryfikacji na rynku gazu.

VII Konferencja „Liberalizacja rynku gazu a bezpieczeństwo energetyczne” odbędzie się dnia 12 grudnia 2016 r. w Hotelu Westin w Warszawie. Tematyka konferencji będzie skupiona wokół zagadnień związanych z bezpieczeństwem i rozwojem polskiego rynku gazu, a także liberalizacją tego rynku, giełdą gazu i platformą OTC oraz głównymi trendami na rynku europejskim i światowym.

Podczas konferencji jedną z prelekcji wygłosi Adam Wawrzynowicz z W&W. Wystąpienie mec. Wawrzynowicza będzie dotyczyło uwarunkowań regulacyjno-prawnych detaryfikacji na rynku gazu.

Pełen program Konferencji dostępny jest na stronie organizatora: http://www.adventure.pl/gaz_2016_program.php

liberalizacja-rynku-gazu-konferencja

„Propozycja detaryfikacji na rynku gazu” – artykuł Adama Wawrzynowicza w najnowszym, jubileuszowym wydaniu Magazynu Izby Gospodarczej Gazownictwa „Przegląd Gazowniczy”.

W artykule autorstwa Adama Wawrzynowicza z W&W pt.: „Propozycja detaryfikacji na rynku gazu” opublikowanym w najnowszym wydaniu Magazynu Izby Gospodarczej Gazownictwa „Przegląd gazowniczy” nr 2/2016, s. 38 – 40, omówiono i oceniono projekt nowelizacji ustawy Prawo energetyczne dotyczący detaryfikacji na rynku gazu, czyli zwolnienia przedsiębiorstw energetycznych z obowiązku przedkładania taryf do zatwierdzenia Prezesowi URE. Projekt ustawy nowelizacyjnej jest reakcją polskiego rządu na wyrok Trybunału Sprawiedliwości UE z 10 września 2015 r. (w sprawie C-36/14, Komisja przeciwko Polsce). Zgodnie z tym orzeczeniem, poprzez utrzymywanie nieograniczonego w czasie ustawowego obowiązku zatwierdzania taryf dla obrotu gazem ziemnym dla wszystkich odbiorców, Rzeczpospolita Polska narusza prawo Unii Europejskiej.
Zachęcamy do zapoznania się z treścią artykułu pt. „Propozycja detaryfikacji na rynku gazu”, który dostępny jest na stronie internetowej W&W, w zakładce „Publikacje”.

Uwarunkowania prawne wdrożenia mechanizmów wsparcia dla funkcjonowania terminalu LNG w Świnoujściu – artykuł Adama Wawrzynowicza i Tomasza Brzezińskiego z W&W

Polska wciąż jest nadmiernie uzależniona od dostaw gazu ze wschodu i narażona na ryzyko zakłóceń tych dostaw wskutek sytuacji geopolitycznej. Kluczowe znaczenie dla bezpieczeństwa energetycznego Polski ma więc terminal LNG w Świnoujściu, który zapewnić ma dostęp do światowego rynku LNG i możliwości dywersyfikacji źródeł dostaw gazu. Pełne wykorzystanie potencjału terminalu jako instrumentu budowania bezpieczeństwa energetycznego Polski zależy m.in. od atrakcyjności cenowej dostaw realizowanych za pośrednictwem terminalu w porównaniu do dostaw realizowanych przez inne punkty wejścia do KSP, a co za tym idzie od popytu na usługi terminalu.

W artykule autorstwa Adama Wawrzynowicza i Tomasza Brzezińskiego z W&W pt. „Uwarunkowania prawne wdrożenia mechanizmów wsparcia dla funkcjonowania terminalu LNG w Świnoujściu”, który ukazał się w czerwcowym numerze miesięcznika „Nafta-Gaz” (Nr 6/2016), wydawanego przez Wydawnictwo Instytutu Nafty i Gazu – Państwowego Instytutu Badawczego, przedstawione zostały ramy prawne dla potencjalnego wdrożenia mechanizmów zwiększających konkurencyjność i dostępność terminalu LNG dla uczestników rynku.

Zachęcamy do zapoznania się z treścią artykułu „Uwarunkowania prawne wdrożenia mechanizmów wsparcia dla funkcjonowania terminalu LNG w Świnoujściu”, który dostępny jest na stronie internetowej W&W, w zakładce Publikacje.

Adam Wawrzynowicz, w gronie wybitnych ekspertów, z prelekcją na Konferencji „LNG w Polsce i Europie 2016. Nowy model rynku gazu”.

Zapraszamy do udziału w Konferencji „LNG w Polsce i Europie 2016. Nowy model rynku gazu”, która odbędzie się 20 czerwca 2016 r., w Warszawie, w hotelu Westin (al. Jana Pawła II 21).

Konferencja poświęcona jest najważniejszym zagadnieniom dotyczącym rynku LNG w Polsce, regionie Bałtyku i Europie Centralnej. Główne tematy konferencji będą skupiały się wokół: znaczenia otwarcia terminalu LNG w Świnoujściu dla bezpieczeństwa energetycznego Polski i konkurencji na rynku gazu, przyszłości LNG w regionie, tematyki infrastruktury logistycznej LNG i rozbudowy krajowych oraz transgranicznych sieci przesyłowych. Program konferencji, wraz z poszczególnymi tematami wystąpień można znaleźć w folderze konferencyjnym (do pobrania na stronie internetowej: http://adventure.pl/lng_2016_folder.php)

Wśród prelegentów, którzy wystąpią podczas Konferencji znaleźli się m.in. Piotr Naimski (Pełnomocnik Rządu ds. Strategicznej Infrastruktury Energetycznej), Maciej Woźniak (Wiceprezes Zarządu, PGNiG S.A.), Tomasz Stępień (Prezes Zarządu, GAZ-SYSTEM S.A.), a także przedstawiciele wielu innych przedsiębiorstw energetycznych oraz eksperci rynku gazu. Partnerami wydarzenia są Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A. oraz Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A.
Podczas konferencji jedną z prelekcji wygłosi Adam Wawrzynowicz z W&W. Wystąpienie mec. Wawrzynowicza będzie dotyczyło ram prawnych potencjalnych mechanizmów wsparcia operacyjnego dla projektów dywersyfikacyjnych z uwzględnieniem Terminali LNG.
Formularz zgłoszeniowy dostępny jest na stronie internetowej organizatora Adventure Consulting – pod adresem: http://adventure.pl/lng_2016_formularz.php

LNG-w-PL-i-Europie-baner