Aktualności

Nowy radca prawny w zespole W&W

Z dniem 1 lutego 2020 r. do zespołu W&W dołączył radca prawny Marcin Skorb.

W ramach dotychczasowej praktyki zawodowej Marcin zajmował się również sprawami z zakresu prawa ubezpieczeniowego i finansowego, a także prawa ochrony danych osobowych. Świadczył obsługę prawną na rzecz Banku BPH S.A oraz Banku PKO S.A., w tym dla Centrum Korporacyjnego Banku PKO S.A. Prowadził szkolenia m.in. z zakresu prawa ubezpieczeniowego dla pracowników PZU S.A.

Marcin posiada bogate doświadczenie w doradztwie prawnym świadczonym na rzecz podmiotów zarządzających nieruchomościami (w tym podmiotów międzynarodowych), a także wspólnot mieszkaniowych i właścicieli nieruchomości. Specjalizuje się w szeroko pojętym prawie nieruchomości, m.in. aspektach prawnych dotyczących służebności gruntowych, w tym służebności przesyłu i zagadnień dotyczących lokalizacji linii energetycznych.

Adam Wawrzynowicz ekspertem na sympozjum „Wodór w infrastrukturze gazowej”

Gospodarka wodorowa, wykorzystanie wodoru w ciepłownictwie i gazownictwie były przedmiotem debat w trakcie sympozjum „Wodór w infrastrukturze gazowej”, które zostało zorganizowane przez Izbę Gospodarczą Gazownictwa w dniach 24-26 stycznia w Zakopanem. Wspólnik zarządzający kancelarii W&W –Adam Wawrzynowicz uczestniczył jako panelista w dyskusji dotyczącej rozwiązań systemowych w zakresie wykorzystania wodoru w branży energetycznej – ze szczególnym uwzględnieniem najnowszych i planowanych regulacji sektorowych. W trakcie sympozjum dyskutowane były m.in. możliwości zastosowania wodoru w gazownictwie, ciepłownictwie czy transporcie.

Tomasz Brzeziński, Adam Wawrzynowicz i Dagmara Dragan autorami kolejnego artykułu w Przeglądzie Gazowniczym

We wrześniowym numerze Przeglądu Gazowniczego ukazał się artykuł Tomasza Brzezińskiego, Adama Wawrzynowicza i Dagmary Dragan dotyczący nowych wyzwań w obszarze zwiększania efektywności energetycznej i dekarbonizacji budynków.

W lipcu 2018 r. weszła w życie dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/844 z 30 maja 2018 r., zmieniająca dyrektywę 2010/31/UE w sprawie charakterystyki energetycznej budynków i dyrektywę 2012/27/UE w sprawie efektywności energetycznej. Zmiana dyrektywy ws. charakterystyki energetycznej budynków ma na celu zagwarantowanie państwom członkowskim nowych narzędzi, które pomogą im w osiągnięciu celu w zakresie efektywności energetycznej, który obecnie wynosi 32,5% do 2030 r.

Artykuł autorstwa Tomasza Brzezińskiego, Adama Wawrzynowicza i Dagmary Dragan w czerwcowym numerze „Przeglądu Gazowniczego”

W czerwcowym numerze „Przeglądu Gazowniczego” ukazał się artykuł, w którym Tomasz Brzeziński, Adam Wawrzynowicz i Dagmara Dragan omówili zmiany w dyrektywie 2012/27/UE w sprawie efektywności energetycznej. Zostały one wprowadzone dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/2002 z dnia 11 grudnia 2018 r., która jest elementem pakietu „Czysta energia dla wszystkich Europejczyków” (tzw. Pakietu Zimowego). Po implementacji do polskiego porządku prawnego, zmiany rozszerzą zakres obowiązków związanych z uzyskiwaniem przez podmioty zobowiązane oszczędności końcowego zużycia energii oraz obowiązków dotyczących zapewnienia odbiorcom końcowym wiarygodnych i aktualnych informacji dotyczących zużycia przez nich energii.

Adam Wawrzynowicz z kancelarii W&W przewodniczącym kapituły oceniającej osiągnięcia z zakresu prawa energetycznego w ramach 17. edycji Rankingu Kancelarii Prawniczych „Rzeczpospolitej”.

Członkowie Kapituły na podstawie opisu osiągnięć oraz rekomendacji poszczególnych prawników i kancelarii wybierali najlepszego prawnika i kancelarię na rynku z zakresu prawa energetycznego. Uroczysta gala odbyła się w Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN w Warszawie.

Dagmara Dragan autorką artykułu opublikowanego w Zeszytach Naukowych Sądownictwa Administracyjnego

„Charakter prawny decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia” to temat artykułu Dagmary Dragan z W&W, który opublikowany został w najnowszym numerze Zeszytów Naukowych Sądownictwa Administracyjnego (rok XV nr 2 (83)/2019) wydawanym przez Naczelny Sąd Administracyjny. Publikacja artykułu związana jest z zajęciem przez autorkę I miejsca w konkursie na najlepszą pracę magisterską organizowanym przez NSA.

Kancelaria W&W partnerem V edycji Ogólnopolskiego Konkursu Prawa Energetycznego „Prawo z Energią”

Adam Wawrzynowicz znalazł się w znamienitym gronie Jury Konkursu „Prawo z Energią”, a portal Zamówienia.org.pl objął wydarzenie Patronatem Medialnym.

Już po raz kolejny kancelaria W&W wspiera Ogólnopolski Konkurs Prawa Energetycznego „Prawo z Energią”. Celem Konkursu jest rozpowszechnienie wiedzy na temat prawa energetycznego w Polsce oraz podwyższanie kwalifikacji przyszłych prawników.

W tym roku organizatorzy skupili się na zagadnieniu elektromobilności. Etap finałowy odbędzie się 26 marca br. o godzinie 10.00 w Sądzie Okręgowym w Poznaniu. Składa się on z dwóch tur.

W pierwszej uczestnicy z Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie przedstawią prezentację, której treść będzie rozwinięciem tematyki poruszonej w filmie przygotowanym przez nich w ramach pierwszego etapu konkursu.

W drugiej turze Finału uczestnicy będą odpowiadali kolejno na pytania zadawane przez Jury z zakresu prawa energetycznego.

Kancelaria W&W partnerem obchodów 100-lecia Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Kancelaria W&W została partnerem obchodów 100-lecia Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, a Portal Zamówienia.org.pl objął wydarzenie Patronatem Medialnym

1 kwietnia 1919 roku miała miejsce inauguracja działalności Wydziału Prawa i Nauk Ekonomiczno-Politycznych Uniwersytetu Poznańskiego. Od początku swojego istnienia wykształciło się na nim dziesiątki tysięcy studentów, którzy już jako Absolwentki i Absolwenci, realizowali i realizują swoje pasje zawodowe pełniąc ważne funkcje państwowe (premierów, ministrów, ambasadorów), w świecie prawniczym, biznesu, ale także i kultury. Na Wydziale Prawa i Administracji studiuje obecnie 4370 studentów, którzy zdobywają edukację pod okiem 136 pracowników naukowych. W roku 2017 w ramach procesu ewaluacji Wydział otrzymał najwyższą kategorię A+ nadawaną przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

W ramach obchodów jubileuszu 18 maja 2019 roku w Collegium Iuridicum Novum (al. Niepodległości 53) odbędzie się Zjazd Absolwentów, na który składa się część oficjalna i artystyczna. Setna rocznica to czas historycznej refleksji, sposobność, aby oddać należny hołd osobom, które tworzyły i tworzą Wydział, a także okazja, by przyjrzeć się Wydziałowi takiemu, jaki jest obecnie.

https://prawouam100.org/

Adam Wawrzynowicz w składzie Zespołu ds. opracowania Kodeksu Dobrych Praktyk w relacjach Inwestor-Wykonawca

Główne cele opracowania Kodeksu Dobrych Praktyk w branży gazowniczej to m.in. poprawa komunikacji i współpracy pomiędzy zamawiającymi i wykonawcami czy stosowanie umów gwarantujących równowagę stron procesu inwestycyjnego i efektywność tego procesu.

Uchwałą Zarządu Izby Gospodarczej Gazownictwa z dnia 19 lipca 2018 r. oraz 31 stycznia 2019 r. został powołany Zespół ds. ustanowienia Kodeksu Dobrych Praktyk w relacjach Inwestor – Wykonawca. W ramach prac nad przygotowaniem kompleksowej regulacji wspomagającej budowanie właściwych relacji pomiędzy Inwestorami i Wykonawcami w branży gazowniczej, mec. Adam Wawrzynowicz zaangażowany jest w prace podzespołu dotyczące kwestii kontraktowych (umów). Główne cele opracowania Kodeksu Dobrych Praktyk w branży gazowniczej to m.in. poprawa komunikacji i współpracy pomiędzy zamawiającymi i wykonawcami, wyższa jakość dokumentacji w procesie inwestycyjnym (w szczególności dokumentacji zakupowej), stosowanie umów gwarantujących równowagę stron procesu inwestycyjnego i efektywność tego procesu, wzmocnienie rynku wykonawców w branży gazowniczej, zwiększenie innowacyjności i konkurencyjności przedsiębiorstw w branży, wyższy poziom techniczny i bezpieczeństwo inwestycji, a w konsekwencji poprawienie efektywności procesu inwestycyjnego, przy zachowaniu równowagi stron tego procesu.

Rozpoczęcie współpracy z Europejskim Stowarzyszeniem Studentów Prawa ELSA Poznań

ELSA jest największą organizacją na świecie zrzeszająca studentów i młodych adeptów prawa. Międzynarodowy charakter Stowarzyszenia oparty jest na budowaniu wzajemnej współpracy oraz porozumienia przez poznawanie innych systemów politycznych i kultur prawnych.

W lutym 2019 r. kancelaria W&W została stałym partnerem Europejskiego Stowarzyszenia Studentów Prawa ELSA Poznań. The European Law Students’ Association (ELSA) jest największą niepolityczną, niezarobkową organizacją na świecie zrzeszająca studentów i młodych adeptów prawa. Obecna jest w 43 krajach w Europie, działając w sieci poprzez Grupy Narodowe i Lokalne pod przewodnictwem Zarządu Międzynarodowego (International Board) z siedzibą w Brukseli. ELSA Poznań to jedna z 16 Grup Lokalnych Stowarzyszenia działających w Polsce. Międzynarodowy charakter organizacji oparty jest na budowaniu wzajemnej współpracy oraz porozumienia przez poznawanie innych systemów politycznych i kultur prawnych.

ELSA Poznań co roku organizuje projekty, takie jak Dni Edukacji Prawniczej, konferencje ogólnopolskie, międzynarodową szkołę prawa ELSA Poznan Law School, Wydziałowe Targi Pracy i Staży Prawo w praktyce, Ogólnopolskie Dni Praktyk Prawniczych czy wydarzenia charytatywne.

Adam Wawrzynowicz znalazł się w znamienitym gronie jurorów XXIII edycji Lokalnego Konkursu Krasomówczego, którego uczestnicy wcielają się w role stron przewodu sądowego w postępowaniu cywilnym, karnym lub administracyjnym. Zadaniem jest wygłoszenie mowy końcowej w postępowaniu przed sądem pierwszej instancji. Studenci rywalizują z wylosowanym uprzednio przeciwnikiem, wygłaszając 10-minutowe przemowy z prawem do 3 minutowej repliki po wystąpieniu adwersarza, lub 15-minutowe, bez prawa do repliki.

Poza nagrodami rzeczowymi, zwycięzca Konkursu zyskał prawo udziału w Finale XXIII edycji Ogólnopolskiego Konkursu Krasomówczego.

https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6503213504588189696