Prawnicy

Kamil Iwicki

radca prawny

Radca prawny, absolwent Wydziału Prawa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Krajowej Szkoły Administracji Publicznej w Warszawie, programu „Advanced Security Studies” w George C. Marshall European Center for Security Studies (Garmisch – Partenkirchen, Niemcy), a także studium podyplomowego „Prawo zamówień publicznych” na Uniwersytecie Warszawskim.

Specjalizuje się w doradztwie prawnym dla przedsiębiorstw z branży energetycznej obejmującym w szczególności zagadnienia regulacyjne w sektorze gazownictwa. Posiada bogate doświadczenie w dziedzinie obsługi procesu uzyskiwania oraz zmian koncesji na działalność regulowaną na podstawie ustawy – Prawo energetyczne i decyzji w przedmiocie wyznaczania operatorów systemów gazowych oraz wspomaga merytorycznie klientów w obszarze wypełniania obowiązków koncesyjnych i operatorskich, w tym także w obsłudze procedury administracyjnej w przedmiocie zatwierdzania taryf przez Prezesa URE.

Brał udział w opracowaniu szeregu wzorców umownych stosowanych w sektorze gazu ziemnego, m.in. wzorca umowy o świadczenie usług dystrybucji paliw gazowych, wzorca Międzyoperatorskiej Umowy Dystrybucji (MUD), wzorca umowy o przyłączenie do sieci, wzorca umowy kompleksowej, a także wzorca umowy sprzedaży paliw gazowych w punkcie wirtualnym. Ponadto brał udział w opracowaniu takich dokumentów jak Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej Operatora Systemu Dystrybucyjnego, Regulamin Świadczenia Usług Magazynowania Operatora Systemu Magazynowania, czy też Plan wprowadzania ograniczeń w poborze gazu ziemnego.

Doradzał w kwestiach związanych z wdrożeniem przez przedsiębiorstwa działające w sektorze gazu ziemnego rozporządzenia nr 715/2009 z dnia 13 lipca 2009 r. w sprawie warunków dostępu do sieci przesyłowych gazu ziemnego i uchylającego rozporządzenie (WE) nr 1775/2005, a także rozporządzenia Komisji UE nr 312/2014 z dnia 26 marca 2014 r. ustanawiającego kodeks sieci dotyczący bilansowania gazu w sieciach przesyłowych.

Ponadto świadczy pomoc prawną w obszarze efektywności energetycznej, wytwarzania i sprzedaży energii elektrycznej oraz odnawialnych źródeł energii.

W latach 2007 – 2012 pracował w Departamencie Ropy i Gazu Ministerstwa Gospodarki, gdzie przygotowywał projekty kolejnych nowelizacji ustawy Prawo energetyczne oraz ustawy o zapasach ropy naftowej, produktów naftowych i gazu ziemnego oraz o zasadach postępowania w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa paliwowego państwa i zakłóceń na rynku naftowym. Brał udział także w opracowaniu szeregu aktów prawnych niższej rangi, w szczególności rozporządzenia w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu gazowego, rozporządzenia w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać sieci gazowe, a także rozporządzenia w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf dla paliw gazowych oraz rozliczeń w obrocie paliwami gazowymi. W Ministerstwie Gospodarki przygotowywał decyzje administracyjne w sprawach o zwolnienie z obowiązku utrzymywania zapasów obowiązkowych gazu ziemnego, a także wydawał upoważnienia dla organów architektoniczno-budowlanych do wyrażenia zgody na odstępstwa od przepisów techniczno-budowlanych.

Jako przedstawiciel Ministerstwa Gospodarki brał udział w pracach Komitetu ds. gazu przy Komisji Europejskiej, w którym zajmował się przygotowywaniem projektów aktów prawa Unii Europejskiej (m.in. wytycznych do rozporządzenia nr 715/2009 z dnia 13 lipca 2009 r. w sprawie warunków dostępu do sieci przesyłowych gazu ziemnego i uchylającego rozporządzenie (WE) nr 1775/2005). Ponadto brał udział w pracach zespołu ENTSOG przygotowującego kodeksy sieci dotyczące bilansowania systemów gazowych.

Zajmował się także przygotowaniem stanowiska Polski w postępowaniach wytaczanych przez Komisję Europejską, dotyczących naruszenia prawa Unii Europejskiej. Brał udział w przygotowaniach Polityki Energetycznej Polski do 2030 r., a w latach 2011 – 2012 był członkiem międzyministerialnego Zespołu ds. liberalizacji rynku gazu ziemnego. Specjalizuje się w doradztwie dla przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą w sektorze energii elektrycznej oraz gazu ziemnego, w szczególności w zagadnieniach związanych z szeroko rozumianym prawem energetycznym.

Posiada doświadczenie w nadzorowaniu przedsiębiorstw zdobyte w czasie pełnienia funkcji członka rady nadzorczej.

Autor licznych publikacji o tematyce prawno-energetycznej.