Partnerzy

Adam Wawrzynowicz

radca prawny

Doświadczenie zawodowe zdobywał świadcząc pomoc prawną na rzecz przedsiębiorstw działających na rynku energetycznym i telekomunikacyjnym, w tym na rzecz firm działających w segmencie gazownictwa, elektroenergetyki i ciepłownictwa.

Posiada doświadczenie zarówno w doradztwie dotyczącym kwestii regulacyjnych (postępowania przed Prezesem Urzędu Regulacji Energetyki), jak i doradztwie obejmującym pozostałe sfery aktywności przedsiębiorstw (m.in. doradztwo związane z IT i wdrożeniami systemów teleinformatycznych, transakcje handlowe, zamówienia publiczne i prawo konkurencji).
Od ponad 20 lat zapewnia wsparcie prawne i regulacyjne dla kluczowych interesariuszy rynku energii, w tym administracji rządowej, organizacji branżowych i izb gospodarczych oraz dla największych koncernów energetycznych w Polsce. Świadczył usługi doradztwa prawnego na rzecz kluczowych operatorów systemów gazowych w Polsce (OSD, OSM, OSP) w ramach projektów dotyczących między innymi bezpieczeństwa dostaw gazu ziemnego do Polski, systemu wsparcia dla Terminalu LNG w Świnoujściu czy z zakresu zapasów obowiązkowych gazu. Doradzał przy konsolidacji spółek dystrybucyjnych w grupie PGNiG oraz w projekcie wydzielenia segmentu dobrotu detalicznego (PGNiG OD) ze struktur PGNIG S.A. Brał udział w pracach dotyczących opracowania koncepcji dostosowania modelu funkcjonowania GK PGNIG do III Pakietu Energetycznego i późniejszych zmian w otoczeniu regulacyjnym gazownictwa i energetyki. Doradzał przy projektach z zakresu telekomunikacji, energetyki odnawialnej oraz inwestycji infrastrukturalnych.

Nadzorował doradztwo prawne związane z opracowaniem projektów podstawowych dokumentów regulujących działalność w segmencie magazynowania i dystrybucji gazu ziemnego – Regulaminu Świadczenia Usług Magazynowania oraz Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej. Reprezentował kluczowe spółki z GK PGNiG w postępowaniach o udzielenie koncesji, postępowaniach taryfowych oraz w postępowaniach o wyznaczenie operatorami systemów gazowych.

Członek zespołu konsultacyjnego ds. Rynku Energii i Gazu oraz członek zespołu konsultacyjnego ds. Budowy i Eksploatacji Infrastruktury Gazowej przy Izbie Gospodarczej Gazownictwa.
Od kilku lat aktywnie wspiera procesy legislacyjne związane z dekarbonizacją gazownictwa, współautor rozwiązań regulacyjnych wprowadzających podstawy funkcjonowania rynku wodoru i biometanu w Polsce.

Prezes Sądu Arbitrażowego przy Izbie Gospodarczej Gazownictwa. Autor i współautor kilkudziesięciu publikacji branżowych, poświęconych gazownictwu, energetyce odnawialnej i regulacjom na rynku energii.

Redaktor naczelny czasopism ENERGIA.EDU.PL oraz ZAMÓWIENIA.ORG.PL.