Aktualności

Wystąpienie Adama Wawrzynowicza na panelu poświęconym roli gazu w procesie transformacji energetycznej na VI Kongresie Energetycznym w dniach 7-8 października 2020 r. we Wrocławiu

Tematem przewodnim tegorocznej edycji był European Green Deal w Polsce.

W ciągu dwóch dni debat poruszone zostały tematy, które są zdecydowanie wyzwaniem na najbliższe lata, tj.: wdrożenie morskiej energetyki wiatrowej, polska dekarbonizacja, przyszłość zielonego wodoru, rozwój energetyki rozproszonej, rola gazu jako paliwa pomostowego transformacji energetycznej oraz mechanizmy finansowania inwestycji skierowanych na osiągnięcie neutralności klimatycznej.

Uczestnikami panelu, w którym wystąpił Adam Wawrzynowicz byli również: Jerzy Kwieciński (Prezes PGNIG S.A.), Artur Zawartko (Wiceprezes Gaz-System S.A.), Ireneusz Krupa (Prezes PSG), Piotr Zawistowski (Prezes TGE), Antoni Bielewicz (Dyrektor Europejskiej Fundacji Klimatycznej w Polsce.

Artykuł autorstwa Tomasza Brzezińskiego i Adama Wawrzynowicza we wrześniowym numerze „Przeglądu Gazowniczego”

Adam Wawrzynowicz i Tomasz Brzeziński opracowali artykuł pt. „Aktualny stan inicjatyw podejmowanych na poziomie unijnym dotyczących podwyższenia unijnego celu klimatycznego na 2030 rok i wdrożenia Europejskiego Zielonego Ładu”. Został on opublikowany we wrześniowym numerze „Przeglądu Gazowniczego” nr 3 (67).

4 marca 2020 r. Komisja Europejska, działając zgodnie z założeniami Europejskiego Zielonego Ładu przyjęła wniosek ustawodawczy dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady, ustanawiającego ramy w związku z dążeniem do osiągnięcia neutralności klimatycznej i zmieniającego rozporządzenie (UE) 2018/2019 (Europejskie Prawo o Klimacie). W rozporządzeniu przewidziano dokonanie oceny unijnego celu klimatycznego na 2030 r., pod kątem jego spójności z celem neutralności klimatycznej na 2050 r. W efekcie przeprowadzonej oceny Komisja opracuje plan zwiększenia unijnego celu zredukowania emisji GHG na 2030 r.

Osiągnięcie neutralności klimatycznej wymaga skoordynowanych działań we wszystkich obszarach polityki UE. W artykule podjęto kwestie najważniejszych, z perspektywy gazownictwa, inicjatyw dotyczących sposobu osiągnięcia zwiększonych celów klimatycznych w energetyce, opublikowanych w ostatnim czasie przez Komisję Europejską. Wśród najbardziej istotnych dla transformacji sektora gazowego, należy wskazać strategie dotyczące metanu, wodoru, integracji systemów energetycznych, a także weryfikację przepisów dyrektywy w sprawie opodatkowania nośników energii oraz dyrektywy RED II.

Wystąpienie Adama Wawrzynowicza jako moderatora jednego z paneli na XXIII Konferencji GAZTERM „Szczyt Gazowy Trójmorza – bezpieczeństwo, integracja, transformacja” (w dniach 27-30 września 2020 r. w Międzyzdrojach)

Adam Wawrzynowicz prowadził panel dyskusyjny poświęcony strategii gazu ziemnego i ropy naftowej w dobie transformacji energetycznej.

Uczestnikami Konferencji byli m.in.: dr Robert Perkowski (Wiceprezes Zarządu PGNIG S.A.), Paweł Stańczyk (Prezes PGNIG Termika), Piotr Dziadzio (Sekretarz stanu w Ministerstwie Klimatu), Grzegorz Bujnowski (PKN ORLEN S.A.), Remigiusz Nowakowski (Prezes DISE).

Patronem merytorycznym konferencji był Dolnośląski Instytut Studiów Energetycznych.

Link do relacji z konferencji poniżej: https://www.gazterm.pl/galeria

Artykuł współautorstwa Tomasza Brzezińskiego i Adama Wawrzynowicza w czerwcowym numerze „Przeglądu Gazowniczego”

W najnowszym wydaniu czasopisma „Przegląd Gazowniczy” nr 2 (66) ukazał się artykuł współautorstwa Tomasza Brzezińskiego oraz Adama Wawrzynowicza pt. „Czy Europejski Zielony Ład może stać się dźwignią odbudowy europejskiej po zakończeniu pandemii?”

Wybuch pandemii COVID-19 istotnie skomplikował odpowiedź na pytanie dotyczące możliwości realizacji podwyższonych celów dotyczących redukcji emisji i przeprowadzenia transformacji gospodarki unijnej, nakreślonych przez Komisję Europejską w treści komunikatu „Europejski Zielony Ład”. Zgodnie z założeniami komunikatu, 4 marca 2020 r. KE przyjęła wniosek ustawodawczy – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiające ramy na potrzeby osiągnięcia neutralności klimatycznej i zmieniającego rozporządzenia (UE) 2018/1999 (Europejskie prawo o klimacie), w świetle którego do września 2020 roku KE ma dokonać oceny możliwości podniesienia unijnego celu klimatycznego na 2030 rok do poziomu 50-55% redukcji emisji w porównaniu z 1990 rokiem.

Kamil Iwicki i Adam Wawrzynowicz członkami Zespołu konsultacyjnego ds. Rynku Energii i Gazu przy Izbie Gospodarczej Gazownictwa

Zarząd Izby Gospodarczej Gazownictwa Uchwałą nr 11 z dnia 22 maja 2020 r. powołał Zespół konsultacyjny ds. Rynku Energii i Gazu przy Izbie Gospodarczej Gazownictwa. W gronie członków Zespołu znaleźli się między innymi przedstawiciele Kancelarii W&W – Kamil Iwicki oraz Adam Wawrzynowicz.
Zespół konsultacyjny został powołany w celu wypracowania wspólnego stanowiska branży, które następnie będzie prezentowane w trakcie prac Rady Rynku przy Towarowej Giełdzie Energii. W ramach prac Zespołu konsultowane będą między innymi zagadnienia związane z obrotem energią i gazem przez TGE.

ZARZĄDZANIE FIRMĄ W OBLICZU PANDEMII WIRUSA SARS-Cov-2

Od dnia 14 marca 2020 r. obowiązuje rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 marca 2020r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego.

Z uwagi na ograniczenia wprowadzone tym rozporządzeniem, a także na skutek sytuacji faktycznej wynikającej z panującej na świecie pandemii COVID-19, wszyscy uczestnicy obrotu gospodarczego będą musieli zmierzyć się w najbliższym czasie z licznymi utrudnieniami i wyzwaniami. Warto podjąć działania służące ochronie przedsiębiorstwa już teraz, dlatego służymy Państwu wsparciem niezwłocznie i zapraszamy do kontaktu.

Bazując na naszym wieloletnim doświadczeniu w obsłudze podmiotów zarówno z sektora publicznego, jak i prywatnego, oferujemy usługi doradztwa prawnego w kompleksowym rozwiązywaniu bieżących problemów w funkcjonowaniu Państwa firmy czy instytucji oraz wsparcie w planowaniu i przeprowadzeniu działań w bliższej i dalszej perspektywie czasowej, w szczególności w następujących dziedzinach:

Restrukturyzacja i upadłość

Dokonamy analizy płynności finansowej Twojej firmy oraz zagrożenia dochodów. Jednocześnie wesprzemy w tworzeniu planu działania zarządzania firmą w okresie kryzysu oraz w ewentualnym postępowaniu restrukturyzacyjnym. Służymy również wsparciem w zbudowaniu strategii o charakterze naprawczym i powrotem do płynnej
działalności firmy po kryzysie.

Zagadnienia kontraktowe

Ocenimy ryzyka kontraktowe związanymi z sytuacją wprowadzenia stanu zagrożenia epidemicznego, w szczególności pod kątem możliwości wcześniejszego rozwiązania umowy. Dokonamy analizy możliwości zachowania ciągłości łańcucha dostaw i bezpieczeństwa dostaw oraz będziemy wspierać w procesie renegocjacji oraz optymalizacji umów.

Prawo pracy

Służymy wsparciem we wdrożeniu zasad pracy zdalnej zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz przy opracowaniu awaryjnego planu dla firmy w walce z koronawirusem.
Dokonamy analizy umów łączących pracodawcę z pracownikami i pomożemy w przeprowadzeniu zmian ich treści. Ocenimy również zgodność z prawem zakresu uzyskiwanych przez pracodawcę informacji w związku z zagrożeniem rozprzestrzeniania się epidemii koronawirusa COVID-19 na terenie zakładu pracy i zgodność przetwarzania danych dot. stanu zdrowia pracowników z przepisami o ochronie danych osobowych.

Prawo zamówień publicznych

Gwarantujemy wsparcie na każdym etapie trwających postępowań o udzielenie zamówienia publicznego – od drobnych kwestii praktycznych, jak sposób przeprowadzenia
otwarcia ofert, po decyzje strategiczne, np. odnoszące się do unieważnienia postępowania.
Przeanalizujemy potrzeby oraz dopuszczalność zmiany zawartych umów o zamówienie publiczne.

Dofinansowanie ze środków UE

Dokonamy analizy dopuszczalności zmiany umów zawartych w wyniku zastosowania zasady konkurencyjności oraz ocenimy prawne skutki wprowadzenia stanu zagrożenia
epidemicznego dla trwałości projektu.

 

Więcej informacji w sekcji PRAWO NAPRAWCZE.
Zapraszamy do zapoznania się z OFERTĄ i kontaktu.

Nowy radca prawny w zespole W&W

Z dniem 1 lutego 2020 r. do zespołu W&W dołączył radca prawny Marcin Skorb.

W ramach dotychczasowej praktyki zawodowej Marcin zajmował się również sprawami z zakresu prawa ubezpieczeniowego i finansowego, a także prawa ochrony danych osobowych. Świadczył obsługę prawną na rzecz Banku BPH S.A oraz Banku PKO S.A., w tym dla Centrum Korporacyjnego Banku PKO S.A. Prowadził szkolenia m.in. z zakresu prawa ubezpieczeniowego dla pracowników PZU S.A.

Marcin posiada bogate doświadczenie w doradztwie prawnym świadczonym na rzecz podmiotów zarządzających nieruchomościami (w tym podmiotów międzynarodowych), a także wspólnot mieszkaniowych i właścicieli nieruchomości. Specjalizuje się w szeroko pojętym prawie nieruchomości, m.in. aspektach prawnych dotyczących służebności gruntowych, w tym służebności przesyłu i zagadnień dotyczących lokalizacji linii energetycznych.

Adam Wawrzynowicz ekspertem na sympozjum „Wodór w infrastrukturze gazowej”

Gospodarka wodorowa, wykorzystanie wodoru w ciepłownictwie i gazownictwie były przedmiotem debat w trakcie sympozjum „Wodór w infrastrukturze gazowej”, które zostało zorganizowane przez Izbę Gospodarczą Gazownictwa w dniach 24-26 stycznia w Zakopanem. Wspólnik zarządzający kancelarii W&W –Adam Wawrzynowicz uczestniczył jako panelista w dyskusji dotyczącej rozwiązań systemowych w zakresie wykorzystania wodoru w branży energetycznej – ze szczególnym uwzględnieniem najnowszych i planowanych regulacji sektorowych. W trakcie sympozjum dyskutowane były m.in. możliwości zastosowania wodoru w gazownictwie, ciepłownictwie czy transporcie.

Tomasz Brzeziński, Adam Wawrzynowicz i Dagmara Dragan autorami kolejnego artykułu w Przeglądzie Gazowniczym

We wrześniowym numerze Przeglądu Gazowniczego ukazał się artykuł Tomasza Brzezińskiego, Adama Wawrzynowicza i Dagmary Dragan dotyczący nowych wyzwań w obszarze zwiększania efektywności energetycznej i dekarbonizacji budynków.

W lipcu 2018 r. weszła w życie dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/844 z 30 maja 2018 r., zmieniająca dyrektywę 2010/31/UE w sprawie charakterystyki energetycznej budynków i dyrektywę 2012/27/UE w sprawie efektywności energetycznej. Zmiana dyrektywy ws. charakterystyki energetycznej budynków ma na celu zagwarantowanie państwom członkowskim nowych narzędzi, które pomogą im w osiągnięciu celu w zakresie efektywności energetycznej, który obecnie wynosi 32,5% do 2030 r.

Artykuł autorstwa Tomasza Brzezińskiego, Adama Wawrzynowicza i Dagmary Dragan w czerwcowym numerze „Przeglądu Gazowniczego”

W czerwcowym numerze „Przeglądu Gazowniczego” ukazał się artykuł, w którym Tomasz Brzeziński, Adam Wawrzynowicz i Dagmara Dragan omówili zmiany w dyrektywie 2012/27/UE w sprawie efektywności energetycznej. Zostały one wprowadzone dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/2002 z dnia 11 grudnia 2018 r., która jest elementem pakietu „Czysta energia dla wszystkich Europejczyków” (tzw. Pakietu Zimowego). Po implementacji do polskiego porządku prawnego, zmiany rozszerzą zakres obowiązków związanych z uzyskiwaniem przez podmioty zobowiązane oszczędności końcowego zużycia energii oraz obowiązków dotyczących zapewnienia odbiorcom końcowym wiarygodnych i aktualnych informacji dotyczących zużycia przez nich energii.