Aktualności

Rozpoczęcie współpracy z Europejskim Stowarzyszeniem Studentów Prawa ELSA Poznań

ELSA jest największą organizacją na świecie zrzeszająca studentów i młodych adeptów prawa. Międzynarodowy charakter Stowarzyszenia oparty jest na budowaniu wzajemnej współpracy oraz porozumienia przez poznawanie innych systemów politycznych i kultur prawnych.

W lutym 2019 r. kancelaria W&W została stałym partnerem Europejskiego Stowarzyszenia Studentów Prawa ELSA Poznań. The European Law Students’ Association (ELSA) jest największą niepolityczną, niezarobkową organizacją na świecie zrzeszająca studentów i młodych adeptów prawa. Obecna jest w 43 krajach w Europie, działając w sieci poprzez Grupy Narodowe i Lokalne pod przewodnictwem Zarządu Międzynarodowego (International Board) z siedzibą w Brukseli. ELSA Poznań to jedna z 16 Grup Lokalnych Stowarzyszenia działających w Polsce. Międzynarodowy charakter organizacji oparty jest na budowaniu wzajemnej współpracy oraz porozumienia przez poznawanie innych systemów politycznych i kultur prawnych.

ELSA Poznań co roku organizuje projekty, takie jak Dni Edukacji Prawniczej, konferencje ogólnopolskie, międzynarodową szkołę prawa ELSA Poznan Law School, Wydziałowe Targi Pracy i Staży Prawo w praktyce, Ogólnopolskie Dni Praktyk Prawniczych czy wydarzenia charytatywne.

Adam Wawrzynowicz znalazł się w znamienitym gronie jurorów XXIII edycji Lokalnego Konkursu Krasomówczego, którego uczestnicy wcielają się w role stron przewodu sądowego w postępowaniu cywilnym, karnym lub administracyjnym. Zadaniem jest wygłoszenie mowy końcowej w postępowaniu przed sądem pierwszej instancji. Studenci rywalizują z wylosowanym uprzednio przeciwnikiem, wygłaszając 10-minutowe przemowy z prawem do 3 minutowej repliki po wystąpieniu adwersarza, lub 15-minutowe, bez prawa do repliki.

Poza nagrodami rzeczowymi, zwycięzca Konkursu zyskał prawo udziału w Finale XXIII edycji Ogólnopolskiego Konkursu Krasomówczego.

https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6503213504588189696

Katarzyna Dziąćko i Adam Wawrzynowicz z W&W z wystąpieniem na konferencji „Reforma procesu inwestycyjno-budowlanego. Kierunki zmian”

W dniach 25-26 października 2018 r. w Hotelu Mazurkas Conference&SPA w Ożarowie Mazowieckim odbędzie się konferencja pt. “Reforma procesu inwestycyjno-budowlanego. Kierunki zmian”, poświęcona tematyce zamówień publicznych, likwidacji barier inwestycyjnych oraz czystego powietrza.

W trakcie poszczególnych sesji przybliżone zostaną m.in. zagadnienia dotyczące założeń nowego Prawa Zamówień Publicznych, planowanych zmian regulacji w zakresie inwestycji liniowych celu publicznego oraz barier inwestycji gazowniczych. Bliżej przedstawiona zostanie również strategia państwa w zakresie walki ze smogiem oraz podejmowane przez branżę gazowniczą inicjatywy związane z poprawą jakości powietrza. Uczestnikami debaty będą m.in. przedstawiciele Urzędu Zamówień Publicznych i Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju. W trakcie konferencji swoje wystąpienia wygłoszą również Katarzyna Dziąćko i Adam Wawrzynowicz z W&W.

Z programem konferencji zapoznać się można na stronie:
http://www.igg.pl/sites/default/files/2018-10/Program%20Konferencji_12.pdf

Adam Wawrzynowicz i Tomasz Brzeziński wygłoszą prelekcję podczas XXI Konferencji Gazterm 2018

W dniach 7-9 maja 2018 roku w Międzyzdrojach odbędzie się XXI Konferencja Gazterm. Jej tematem przewodnim jest „Stan i perspektywy współpracy gazowej USA – Trójmorze”.

Tematyka wydarzenia została podzielona na dwa zasadnicze obszary – sprawy międzynarodowe, które skupią się m. in. na strategii energetycznej USA, projekcie tzw. Bramy Północnej, a także na koncepcji rynku podziemnych magazynów gazu w rejonie Trójmorza. Drugi obszar dotyczy spraw krajowych i skoncentruje się na takich zagadnieniach jak np. „Gazomobilność” , czy walka ze smogiem jako szansa dla gazu ziemnego.

Konferencja została objęta patronatem Ministerstwa Energii. Głównymi partnerami konferencji są PGNiG S.A. oraz Dolnośląski Instytut Studiów Energetycznych, a partnerem branżowym – Izba Gospodarcza Gazownictwa.

Z programem konferencji zapoznać się można na stronie organizatora: http://www.gazterm.pl/program-2018.html

Adam Wawrzynowicz wystąpi jako przedstawiciel W&W podczas VI Kongresu Polskiego Przemysłu Gazowniczego.

Od 5 do 7 kwietnia w Hotelu Double Tree by Hilton Łódź odbędzie się VI Kongres Polskiego Przemysłu Gazowniczego „Rynek gazu ziemnego w Polsce – kierunki rozwoju” . Jest to wydarzenie cykliczne, organizowane co dwa lata przez Izbę Gospodarczą Gazownictwa. Kongres został podzielony na trzy sesje poświęcone między innymi regulacjom prawnym w branży gazowniczej oraz bezpieczeństwu technicznemu w kontekście rynku usług, producentów i odbiorców. O szczególnej doniosłości tegorocznej edycji świadczy fakt, iż w jej ramach uczczony zostanie Jubileusz 15-lecia działalności organizatorów.

Wśród prelegentów, którzy wystąpią podczas Kongresu znajdą się m.in. Ministrowie Energii, Inwestycji i Rozwoju oraz Przedsiębiorczości i Technologii, a także eksperci z branży gazowniczej, przedstawiciele renomowanych firm doradczych i kancelarii prawnych.

Dnia 6 kwietnia w ramach II sesji Kongresu wystąpi mec. Adam Wawrzynowicz jako przedstawiciel kancelarii Wawrzynowicz&Wspólnicy. Jego prelekcja będzie dotyczyła jednego z kluczowych wątków związanych z regulacjami prawnymi branży gazowniczej.

Kongres został objęty Patronatem Honorowym m. in. przez Ministerstwo Energii, Urząd Regulacji Energetyki i Urząd Dozoru Technicznego.

Z programem wydarzenia oraz listą prelegentów można zapoznać się na stronie organizatora: http://www.igg.pl/sites/default/files/2018-03/Program%20VI%20KPPG_2018_1_0.pdf

Kamil Iwicki z W&W wygłosi wystąpienie podczas konferencji Liberalizacja rynku gazu a bezpieczeństwo energetyczne 2017.

Dnia 11 grudnia 2017 r. odbędzie się VIII edycja konferencji Liberalizacja rynku gazu a bezpieczeństwo energetyczne 2017. Wśród poruszanych podczas konferencji tematów znajdą się: dywersyfikacja dostaw gazu, koncepcja Bramy Północnej, kolejny etap liberalizacji na rynku gazu czy Rynek Gazu na Towarowej Giełdzie Energii.

Podczas konferencji wystąpią między innymi dr Piotr Naimski – Sekretarz Stanu, Pełnomocnik Rządu ds. Strategicznej Infrastruktury Energetycznej; Piotr Sprzączak – Pełnomocnik Rządu ds. Strategicznej Infrastruktury Energetycznej; Maciej Woźniak, Wiceprezes Zarządu, PGNiG S.A. Swój referat pt. „Nowe zasady magazynowania gazu. Nowelizacja ustawy o zapasach i zmiany w prawie energetycznym” przedstawi także Kamil Iwicki z W&W.

Konferencja odbędzie się 11 grudnia 2017 r. w Hotelu Sofitel Victoria w Warszawie (ul. Królewska 11). Z dokładnym programem można zapoznać się na stronie organizatora: http://www.adventure.pl/gaz_2017_program.php

Tomasz Brzeziński z W&W prelegentem na konferencji „Zmiany w energetyce 2017. Wyzwania regulacyjno-prawne sektora energetycznego”

Dnia 29 listopada 2017 r. w Hotelu Westin w Warszawie odbędzie się X edycja konferencji „Zmiany w energetyce 2017. Wyzwania regulacyjno-prawne sektora energetycznego”, podczas której poruszone zostaną problemy związane z Pakietem zimowym, rynkiem mocy, zmianami w Prawie wodnym czy pakietem MIFID II. Tomasz Brzeziński wystąpi podczas konferencji z referatem pt. „MIFID II, MAR, REMIT – nowe obowiązki, wyłączenia, limity, raportowanie, wpływ na rynek energii”.

Z listą prelegentów oraz dokładnym programem można zapoznać się na stronie:
http://www.adventure.pl/energia_2017_wstep.php

Artykuł Adama Wawrzynowicza i Tomasza Brzezińskiego z W&W pt. „Gazownictwo wobec ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych” w najnowszym wydaniu Magazynu Izby Gospodarczej Gazownictwa „Przegląd Gazowniczy”

Projekt ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych wdraża dyrektywę PE i Rady 2014/94/UE z 22 października 2014 r. w sprawie rozwoju infrastruktury paliw alternatywnych, która na państwa członkowskie UE nakłada obowiązek rozwoju infrastruktury paliw alternatywnych. Termin implementacji dyrektywy do krajowych porządków prawnych upłynął 18 listopada 2016 r.

W artykule autorstwa Adama Wawrzynowicza i Tomasza Brzezińskiego pt. „Gazownictwo wobec ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych” opublikowanym w Przeglądzie Gazowniczym nr 2/2017 omówiono cele realizowane przez ten projekt oraz nowe obowiązki operatorów systemów dystrybucyjnych, które wprowadza – w tym obowiązek wyłonienia operatora infrastruktury dla punktów tankowania CNG, obowiązek udziału OSD w sporządzeniu planu przez GDDKiA oraz obowiązki informacyjne.

Zachęcamy do zapoznania się z treścią artykułu, który dostępny jest na stronie internetowej W&W, w zakładce „Publikacje”.

Kamil Iwicki z referatem podczas VI edycji konferencji LNG w Polsce i Europie 2017

Dnia 29 maja odbyła się VI edycja konferencji „LNG w Polsce i Europie 2017” podczas której Kamil Iwicki z W&W wygłosił wystąpienie pt. „Uwarunkowania regulacyjno-prawne importu i obrotu LNG na rynku polskim”.

Konferencja poświęcona była rozwojowi rynku LNG w Polsce, regionie Bałtyku i Europie Centralnej. Poruszono na niej tematy dotyczące między innymi znaczenia terminalu i infrastruktury LNG dla bezpieczeństwa energetycznego Polski i konkurencji na rynku gazu, terminala LNG w Świnoujściu, terminala pływającego LNG w Zatoce Gdańskiej, czy importu LNG z USA.

W konferencji wzięli udział m.in.: Piotr Naimski (Pełnomocnik Rządu ds. Strategicznej Infrastruktury Energetycznej), Frederik Smits van Oyen (Wiceprezes Zarządu, Cheniere Marketing), Anders Bjordal (Head of LNG Trading, Statoil), przedstawiciele Ministerstwa Energii, GazSystem S.A., PGNiG S.A. i Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o.

Więcej informacji o wydarzeniu na stronie organizatora: http://www.adventure.pl/lng_2017_program.php

Kamil Iwicki i Adam Wawrzynowicz wygłoszą wystąpienie pt. „Nowe regulacje prawne w zakresie bezpieczeństwa dostaw gazu ziemnego” na konferencji GAZTERM 2017

W dniach 14-17 maja 2017 r. odbędzie się XX edycja konferencji GAZTERM. Jest to jedno z najważniejszych forów wymiany doświadczeń użytkowników rynku gazu, ciepła i energii elektrycznej, miejsce prezentacji najnowszych osiągnięć technicznych i technologicznych branży energetycznej w Polsce.

Podczas konferencji omówione zostaną między innymi takie tematy jak uwolnienie cen na rynku hurtowym gazu i jego konsekwencje, rozbudowa podziemnych magazynów gazu, nowe regulacje prawne w zakresie bezpieczeństwa dostaw gazu ziemnego czy zagospodarowanie metanu z pokładów węgla.

Podczas konferencji wystąpią przedstawiciele największych polskich przedsiębiorstw elektroenergetycznych oraz chemicznych obecnych na polskim rynku gazu. Obecni będą również wybitni specjaliści z zakresu funkcjonowania międzynarodowych rynków gazu oraz stosunków międzynarodowych. Wśród nich znajdą się między innymi: Marcin Sienkiewicz – Prezes DISE, Maciej Woźniak – Wicepezes PGNiG SA, Łukasz Kroplewski – Wiceprezes Zarządu PGNiG SA oraz Artur Zawartko – Wiceprezes Zarządu GAZ-SYSTEM S.A.

We wtorek, dnia 16 maja 2017 r., podczas konferencji swoje wystąpienie pt. „Nowe regulacje prawne w zakresie bezpieczeństwa dostaw gazu ziemnego” wygłoszą Kamil Iwicki i Adam Wawrzynowicz z W&W.

Z dokładnym programem oraz opisem wydarzenia można zapoznać się na stronie organizatora: http://gazterm.nazwa.pl/program-2017.html

Wojciech Bigaj z referatem na konferencji “System aukcyjny jako mechanizm konkurencji między wytwórcami energii elektrycznej z OZE”

Dnia 19 kwietnia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu odbędzie się konferencja „System aukcyjny jako mechanizm konkurencji między wytwórcami energii elektrycznej z OZE”, na której Wojciech Bigaj z W&W wygłosi referat pt. „Obowiązki informacyjne i koszty wsparcia wytwórców energii elektrycznej wytworzonej z OZE, których oferta wygrała aukcję”.

Konferencja będzie poświęcona przede wszystkim regulacjom prawnym zawartym w przepisach ustawy z 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródeł energii, a także w przepisach wykonawczych do tej ustawy oraz w innych przepisach powiązanych z ustawą o OZE, określających zasady organizowania i przeprowadzania przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki aukcji na wytwarzanie i sprzedaż energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii.

Z informacjami dotyczącymi konferencji można zapoznać się na stronie: http://prawozenergia.elsa.org.pl/konferencja/
Po konferencji odbędzie się również Gala Finałowa IV Ogólnopolskiego Konkursu Prawa Energetycznego „Prawo z Energią”, którą poprowadzi Adam Wawrzynowicz z W&W – członek Jury Konkursu.
Kancelaria Wawrzynowicz&Wspólnicy już kolejny rok jest Partnerem Wspierającym wydarzenia.