Aktualności

VI Ogólnopolska Konferencja Naukowa Prawa Nieruchomości

Marcel Krzanowski, prawnik W&W, miał okazję przedstawić referat „Rozwój prosumentów w Polsce” w ramach panelu „Współczesne kryzysy a rynek nieruchomości w Polsce” podczas VI Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej Prawa Nieruchomości, organizowanej przez ELSA Poznań.
Kancelaria W&W pełniła rolę partnera wydarzenia.

W swoim referacie Marcel przedstawił, jak kształtował się rozwój działalności prosumenckiej w Polsce na przestrzeni kilku ostatnich lat oraz wskazał, jak na ten rozwój wpływało zmieniające się otoczenie prawne. Ponadto przybliżył, jak na sytuację prosumentów oddziaływały szczególne rozwiązania przyjęte przez polskie władze w odpowiedzi na negatywne konsekwencje kryzysu energetycznego, spotęgowanego rosyjskim atakiem na Ukrainę. Przedstawione zostały również prognozy co do kolejnych kroków legislacyjnych, które mają zapewnić dalszy wzrost przydomowych jednostek wytwórczych.

Artykuł autorstwa Adama Wawrzynowicza, Kamila Iwickiego i Marcela Krzanowskiego w grudniowym numerze Przeglądu Gazowniczego

W grudniowym numerze Przeglądu Gazowniczego ukazał się artykuł autorstwa Adama Wawrzynowicza, Kamila Iwickiego i Marcela Krzanowskiego dotyczący najnowszych, krajowych propozycji legislacyjnych w zakresie gazów odnawialnych. Autorzy podjęli próbę oceny zmian w przepisach regulujących funkcjonowanie systemu gazowego mających umożliwić wprowadzenie biometanu do sieci. Ponadto prawnicy WiW przeanalizowali założenia projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo energetyczne (UD382), który ma uregulować funkcjonowanie systemu wodorowego oraz doprowadzić do większej integracji infrastrukturalnej między obecnymi systemami energetycznymi.

Treść artykułu (pdf)

Webinarium Izby Gospodarczej

Dnia 12 grudnia 2022 r. odbyło się Webinarium Izby Gospodarczej Gazownictwa zorganizowane wspólnie z Kancelarią Wawrzynowicz & Wspólnicy. Prowadzącymi wydarzenie byli prawnicy W&W – Kamil Iwicki oraz Marcel Krzanowski.

Podczas spotkania przedstawiono powody wprowadzenia nowelizacji, przybliżono nowe kategorie prosumentów (zbiorowy i wirtualny) oraz wskazano różnice między obowiązującym do kwietnia tego roku systemem net-metering a wprowadzonym, nowym systemem net-billing. Dodatkowo poruszono problematykę wpływu „zamrożenia” cen energii elektrycznej w 2023 r. na wysokość stawek po jakich prosumenci będą odprowadzać energię do sieci.

Konferencja Stron Porozumienia sektorowego na rzecz rozwoju gospodarki wodorowej

Za nami Konferencja Stron Porozumienia sektorowego na rzecz rozwoju gospodarki wodorowej. Wydarzenie było podsumowaniem dotychczasowych działań związanych z Porozumieniem, zainicjowanych przez Pana Ministra Ireneusza Zyskę – Pełnomocnika rządu ds. OZE.

Adam Wawrzynowicz, partner zarządzający W&W, jako przedstawiciel Izby Gospodarczej Gazownictwa, wziął udział w panelu pt. „Prawo – istotny aspekt budowy rynku wodoru”. Paneliści wymienili poglądy – często prezentujące bardzo różne punkty widzenia – dotyczące nowych propozycji regulacyjnych dla rynku wodoru i dyskutowali o tym jak głęboko powinny ingerować regulacje w tworzący się rynek i czy proponowane rozwiązania spełniają oczekiwania interesariuszy rynku wodoru. Bardzo duża frekwencja na Konferencji świadczy o istotności podejmowanej tematyki i dobrze rokuje dalszym pracom legislacyjnym Ministerstwa, wspierającym wytwarzanie tzw. zielonego wodoru.

Artykuł autorstwa Adama Wawrzynowicza, Kamila Iwickiego i Marcela Krzanowskiego w magazynie Wydawnictwo „Nowa Energia”

W listopadowym numerze magazynu  Wydawnictwo „Nowa Energia” ukazał się artykuł autorstwa Adama Wawrzynowicza, Kamila Iwickiego i Marcela Krzanowskiego „Nowe rozwiązania prawne dla biometanu i wodoru”. Prawnicy z naszej Kancelarii skupili się na założeniach zmian legislacyjnych (w tym na unijnej polityce energetycznej), sposobach ich realizacji, a także potencjalnych konsekwencjach, jakie mogą one nieść dla branży gazowniczej.

Treść artykułu (pdf)

Artykuł autorstwa Kamila Iwickiego, Adama Wawrzynowicza i Marcela Krzanowskiego „Gazy zdekarbonizowane – przyspieszenie transformacji gazownictwa” ukazał się w czerwcowym Przeglądzie Gazowniczym.

Autorzy zwracają uwagę na to, iż opublikowany przez Komisję Europejską REPowerEU wskazuje bezpośrednio, że gaz ziemny nie będzie już tak promowany jako paliwo przejściowe w procesie transformacji energetycznej, jak dotychczas. W związku z powyższym w ramach programów finansowanych z budżetu UE wspierany będzie przede wszystkim rozwój sektora biometanu, zielonego i niebieskiego wodoru. Państwa Członkowskie, w tym Polska, będą musiały stworzyć odpowiednią infrastrukturę wodorową, wykorzystując zarówno istniejący system gazu ziemnego, jak i system dedykowany wyłącznie wodorowi. W tekście podkreśla się szczególne znaczenie budowy tzw. systemów multienergetycznych, tj. ścisłej integracji systemu elektroenergetycznego i gazowego lub – w przyszłości – wodorowego.

VIII Kongres Polskiego Przemysłu Gazowniczego „Rynek gazu w nowych realiach”

Adam Wawrzynowicz wziął udział w dwóch panelach dyskusyjnych VIII Kongresu Polskiego Przemysłu Gazowniczego „Rynek gazu w nowych realiach” – „Rozwiązania systemowe dla dostaw gazu” oraz „Otoczenie biznesowe dla gazownictwa”. Adam, jako panelista, poruszył przede wszystkim zagadnienia związane z wpływem tzw. taksomomii unijnej na finansowanie projektów gazowych oraz z otoczeniem regulacyjnym dla rozwoju sektora wodoru, biogazu i biometanu w Polsce i Unii Europejskiej.

Szkolenie online „Regulacje prawne i rozliczenia dotyczące prosumentów” MMC Polska

Kamil Iwicki poprowadził szkolenie online „Regulacje prawne i rozliczenia dotyczące prosumentów”, organizowane przez MMC Polska. Wydarzenie dotyczyło rynku prosumenckiego po nowelizacji ustawy o OZE oraz Prawa energetycznego z 29 października 2021 r. – uczestnikom wyjaśniono, jak rozumieć przepisy regulujące funkcjonowanie nowych podmiotów na rynku (prosument wirtualny i zbiorowy) oraz zasady rozliczeń prosumenckich w systemie net-billing. Ponadto przedstawiono możliwości zakwalifikowania się do „starego” systemu (net-metering), przejścia z jednego systemu do drugiego oraz nowość na rynku prosumenckim – reguły wykorzystywania magazynów energii.

25 Konferencja GAZTERM

Adam Wawrzynowicz, wspólnik zarządzający W&W, poprowadził panel VIII „Perspektywa pomostowości paliwa gazowego w kontekście aktualnej strategii metanowej i taksonomii UE” podczas 25 Konferencji GAZTERM 2022. Tematem rozmów panelistów była kwestia statutu gazu ziemnego jako paliwa pomostowego w obliczu zaostrzającej się polityki klimatycznej. Rozmowy dotyczyły nowych technologii w energetyce, finansowania dekarbonizacji gazownictwa, barier, na jakie napotykają przedsiębiorstwa energetyczne na drodze do zazielenienia swojej działalności i tzw. unijnej taksonomii.
W gronie panelistów znaleźli się Artur Cieślik (PGNiG SA), Krzysztof Hnatio (Tauron Polska Energia S.A.), Jakub Pokrzywniak (WKB Law Firm) oraz Bartłomiej Mazurkiewicz (PGNiG Ventures sp. z. o.o.).

Adam Wawrzynowicz Prezesem Sądu Arbitrażowego przy Izbie Gospodarczej Gazownictwa

Adam Wawrzynowicz, wspólnik zarządzający W&W, został powołany uchwałą Zarządu Izby Gospodarczej Gazownictwa na trzyletnią kadencję Prezesa Sądu Arbitrażowego przy Izbie Gospodarczej Gazownictwa.
Sąd Arbitrażowy przy Izbie Gospodarczej Gazownictwa powstał w wyniku realizacji postanowienia Walnego Zgromadzenia Członków Izby Gospodarczej Gazownictwa z dnia 7 kwietnia 2009 r. Działa na podstawie Statutu Sądu Arbitrażowego przy Izbie Gospodarczej Gazownictwa oraz Regulaminu działania Sądu Arbitrażowego przy IGG. Skupia przedsiębiorców m.in. z branży prawa energetycznego, gospodarczego, cywilnego, gazownictwa oraz zamówień publicznych.