Partnerzy

Kamil Iwicki

radca prawny

Radca prawny, absolwent Wydziału Prawa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Krajowej Szkoły Administracji Publicznej w Warszawie, programu „Advanced Security Studies” w George C. Marshall European Center for Security Studies (Garmisch – Partenkirchen, Niemcy), a także studium podyplomowego „Prawo zamówień publicznych” na Uniwersytecie Warszawskim.

Specjalizuje się w doradztwie prawnym dla przedsiębiorstw z branży energetycznej obejmującym w szczególności zagadnienia regulacyjne w sektorze gazownictwa, elektroenergetyki oraz odnawialnych źródeł energii.

Posiada bogate doświadczenie w dziedzinie wdrażania projektów inwestycyjnych w w/w sektorze, ze szczególnym uwzględnieniem innowacyjnych projektów inwestycyjnych w sektorze odnawialnych źródeł energii, w tym w zakresie gazów odnawialnych (biometanu oraz wodoru).

Brał udział w opracowywaniu licznych projektów aktów prawnych regulujących funkcjonowanie rynku gazu ziemnego oraz elektroenergetyki, ze szczególnym uwzględnieniem odnawialnych źródeł energii. Posiada szerokie doświadczenie legislacyjne w zakresie opracowania projektów ustaw regulujących funkcjonowanie powyższych rynków, w tym projektów ustawy prawo energetyczne, ustawy o odnawialnych źródłach energii, ustawy o zapasach ropy naftowej, produktów naftowych i gazu ziemnego oraz o zasadach postępowania w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa paliwowego państwa i zakłóceń na rynku naftowym. Brał udział także w opracowaniu szeregu aktów prawnych niższej rangi, w szczególności rozporządzenia w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu gazowego, rozporządzenia w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać sieci gazowe, a także rozporządzenia w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf dla paliw gazowych oraz rozliczeń w obrocie paliwami gazowymi.

Ponadto brał udział w pracach nad koncepcją rozwoju rynku odnawialnych źródeł energii, w tym
w zakresie funkcjonowania rynku prosumentów oraz społeczności energetycznych, a także w zakresie wykorzystania gazów odnawialnych takich jak biometan oraz wodór w sektorze gazu ziemnego oraz elektroenergetyki. Uczestnik prac „Partnerstwa na rzecz rozwoju biogazu i biometanu” organizowanego przy udziale Ministerstwa Rozwoju i Klimatu.

Doradzał w kwestiach związanych z wdrożeniem przez przedsiębiorstwa działające w sektorze gazu ziemnego rozporządzenia nr 715/2009 z dnia 13 lipca 2009 r. w sprawie warunków dostępu do sieci przesyłowych gazu ziemnego i uchylającego rozporządzenie (WE) nr 1775/2005, a także rozporządzenia Komisji UE nr 312/2014 z dnia 26 marca 2014 r. ustanawiającego kodeks sieci dotyczący bilansowania gazu w sieciach przesyłowych.

Brał udział w opracowaniu szeregu wzorców umownych stosowanych w sektorze gazu ziemnego, m.in. wzorca umowy o świadczenie usług dystrybucji paliw gazowych, wzorca Międzyoperatorskiej Umowy Dystrybucji (MUD), wzorca umowy o przyłączenie do sieci, wzorca umowy kompleksowej, a także wzorca umowy sprzedaży paliw gazowych w punkcie wirtualnym. Ponadto brał udział w opracowaniu takich dokumentów jak Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej Operatora Systemu Dystrybucyjnego, Regulamin Świadczenia Usług Magazynowania Operatora Systemu Magazynowania, czy też Plan wprowadzania ograniczeń w poborze gazu ziemnego. Wielokrotnie brał udział w doradztwie w zakresie kształtowania taryf.

Posiada doświadczenie związane z pracą w Departamencie Ropy i Gazu Ministerstwa Gospodarki.