OBLIGO GAZOWE JAKO INSTRUMENT LIBERALIZACJI RYNKU GAZU

WOJCIECH BIGAJ Monografia „Prawne uwarunkowania konkurencji na rynku gazu” (ISBN 978-83-255-6723-1) pod redakcją prof. B. Popowskiej, prof. E. Kosińskiego, dr P. Lissonia (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu), wyd. C.H. Beck 2015

Autor artykułu opisuje skutki funkcjonowania obliga giełdowego dla konkurencji na rynku gazu. Wskazuje również jaka jest geneza wprowadzenia tego obowiązku, a także na jakich uregulowaniach prawnych obligo gazowe się opiera (obligo giełdowe funkcjonuje już od 2010 r. w odniesieniu do wytwórców energii elektrycznej).

W publikacji autor w wyczerpujący sposób opisuje zakres podmiotowy i przedmiotowy obliga, a także jakie zwolnienia z zakresu obliga zostały przewidziane przez ustawodawcę (np. zapasy obowiązkowe). Obszerny podrozdział w artykule poświęcono również na omówienie kwestii zwolnień z obowiązków taryfikacyjnych, będących następstwem wprowadzanych zmian.

Artykuł Wojciecha Bigaja z W&W, dotyczący obliga gazowego, ukazał się w monografii „Prawne uwarunkowania konkurencji na rynku gazu” (ISBN 978-83-255-6723-1) pod redakcją prof. B. Popowskiej, prof. E. Kosińskiego, dr P. Lissonia (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu), wydanej nakładek wydawnictwa C.H. Beck 2015
Monografia jest podsumowaniem dyskusji prowadzonych w trakcie Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Konkurencja na rynku gazu. Uwarunkowania prawne.”, która odbyła się w dniach 6-7.03.2013 r. na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Wydarzenie zostało objęte patronatem honorowym Ministra Gospodarki, Ministra Skarbu Państwa, Ministra Sprawiedliwości, Prezesa URE, Prezesa UOKiK i innych. Prelegentem w trakcie Konferencji był Wojciech Bigaj, prezentując referat pt. „Mały Trójpak Energetyczny jako instrument liberalizacji rynku gazu.”