Artykuł autorstwa Tomasza Brzezińskiego, Adama Wawrzynowicza i Dagmary Dragan w czerwcowym numerze „Przeglądu Gazowniczego”

Tomasz Brzeziński, Adam Wawrzynowicz, Dagmara Dragan Przegląd Gazowniczy nr 2 (62)

W czerwcowym numerze „Przeglądu Gazowniczego” ukazał się artykuł, w którym Tomasz Brzeziński, Adam Wawrzynowicz i Dagmara Dragan omówili zmiany w dyrektywie 2012/27/UE w sprawie efektywności energetycznej. Zostały one wprowadzone dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/2002 z dnia 11 grudnia 2018 r., która jest elementem pakietu „Czysta energia dla wszystkich Europejczyków” (tzw. Pakietu Zimowego). Po implementacji do polskiego porządku prawnego, zmiany rozszerzą zakres obowiązków związanych z uzyskiwaniem przez podmioty zobowiązane oszczędności końcowego zużycia energii oraz obowiązków dotyczących zapewnienia odbiorcom końcowym wiarygodnych i aktualnych informacji dotyczących zużycia przez nich energii.

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/2002 z dnia 11 grudnia 2018 r. zakłada osiągnięcie celu w zakresie efektywności energetycznej w 2030 r. na poziomie 32,5%. Ponadto określa i podwyższa cele w zakresie poziomu oszczędności końcowego zużycia energii, które mają zostać osiągnięte przez poszczególne państwa członkowskie. Dyrektywa nowelizująca wprowadza szereg zmian w zakresie opomiarowania, skupiając się jednak w szczególności na opomiarowaniu ogrzewania, chłodzenia i ciepłej wody użytkowej oraz informowaniu odbiorców o rozliczeniach w zakresie zużycia energii. Zmiany wprowadzone Dyrektywą nowelizującą, po ich implementacji do polskiego porządku prawnego, która ma nastąpić w najszerszym zakresie do 25 czerwca 2020 r., a w przypadku zasad dotyczących opomiarowania i informowania o zużyciu energii – do 25 października 2020 r., rozszerzą zakres obowiązków związanych z uzyskiwaniem przez podmioty zobowiązane oszczędności końcowego zużycia energii oraz obowiązków dotyczących zapewnienia odbiorcom końcowym wiarygodnych i aktualnych informacji dotyczących zużycia przez nich energii.