PRAWO NAPRAWCZE

Od dnia 14 marca 2020 r. obowiązuje rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego. Z uwagi na ograniczenia wprowadzone tym rozporządzeniem, a także na skutek sytuacji faktycznej wynikającej z panującej na świecie pandemii COVID-19, wszyscy uczestnicy obrotu gospodarczego będą musieli zmierzyć się w najbliższym czasie z licznymi utrudnieniami i wyzwaniami.

Warto podjąć działania służące ochronie przedsiębiorstwa już teraz, dlatego służymy Państwu wsparciem niezwłocznie i zapraszamy do kontaktu mailowego oraz telefonicznego.

Bazując na naszym wieloletnim doświadczeniu w obsłudze podmiotów zarówno z sektora publicznego, jak i prywatnego, oferujemy usługi doradztwa prawnego w kompleksowym rozwiązywaniu bieżących problemów w funkcjonowaniu Państwa firmy czy instytucji oraz wsparcie w planowaniu i przeprowadzeniu działań w bliższej i dalszej perspektywie czasowej, w szczególności w następujących dziedzinach:

Restrukturyzacja i upadłość

 1. wsparcie w utworzeniu planu działania – planu kryzysowego zarządzania firmą;
 2. wsparcie w pozyskaniu finansów, w szczególności w ramach projektowanego rządowego pakietu osłonowego oraz w ramach dostępnych prawnych możliwości;
 3. analiza przedrestrukturyzacyjna oraz restrukturyzacja w przypadku utraty płynności finansowej, w tym weryfikacja przesłanek wyboru jednego z ustawowych trybów postępowania;
 4. wsparcie w zbudowaniu strategii o charakterze naprawczym i wsparcie do powrotu płynnej działalności firmy po kryzysie i odbudowy reputacji firmy;
 5. wsparcie w przygotowaniu, wdrożeniu i nadzorze nad wykonaniem planu restrukturyzacyjnego;
 6. wsparcie w negocjacjach warunków restrukturyzacji wierzytelności z wierzycielami w tym z bankami;
 7. wsparcie w prowadzeniu procedury likwidacji – od zgłoszenia likwidacji po wykreślenie z rejestru;
 8. wsparcie w przygotowaniu i przeprowadzeniu postępowania upadłościowego.

Zagadnienia kontraktowe

 1. ocena ryzyk kontraktowych w sytuacji wprowadzenia stanu zagrożenia epidemicznego, w szczególności pod kątem możliwości wcześniejszego rozwiązania umowy;
 2. analiza możliwości skorzystania z regulacji umownych dotyczących siły wyższej;
 3. wsparcie prawne w procesie renegocjacji oraz optymalizacji umów;
 4. doradztwo prawne w sytuacji zaistnienia sporu między stronami umowy – propozycje polubownego rozwiązania sporu, zastępstwo procesowe;
 5. analiza możliwości skorzystania i skuteczności zabezpieczeń kontraktowych;
 6. analiza rozwiązań przy przerwanych łańcuchach dostaw i ich skutków dla rozliczeń i odpowiedzialności stron;
 7. ocena ryzyk w związku z przedłużeniem lub faktycznym zawieszeniem postępowań administracyjnoprawnych oraz procesów technologicznych i budowlanych.

Prawo pracy

 1. wsparcie we wdrożeniu zasad pracy zdalnej zgodnie z obowiązującymi przepisami;
 2. wsparcie przy opracowaniu planu działania – awaryjnego planu dla firmy w walce z wirusem;
 3. ocena możliwości ochrony pracowników, wobec których nie można zastosować pracy zdalnej;
 4. wsparcie prawne w przeprowadzeniu restrukturyzacji zatrudnienia;
 5. analiza umów łączących pracodawcę z pracownikami i wsparcie prawne w przeprowadzeniu zmian ich treści;
 6. ocena zakresu uzyskiwanych przez pracodawcę informacji w związku z zagrożeniem rozprzestrzeniania się epidemii koronawirusa COVID-19 na terenie zakładu pracy i zgodność przetwarzania danych dot. stanu zdrowia pracowników z przepisami o ochronie danych osobowych.

Prawo zamówień publicznych

 1. wsparcie na każdym etapie trwających postępowań o udzielenie zamówienia publicznego – od drobnych kwestii praktycznych, jak sposób przeprowadzenia otwarcia ofert, po decyzje strategiczne, np. odnoszące się do unieważnienia postępowania;
 2. wyłączenia stosowania przepisów ustawy PZP dla niektórych rodzajów zamówień zgodnie z ustawą z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych;
 3. w nowych postępowaniach – dostosowywanie zapisów SIWZ do bieżącej sytuacji, wprowadzanie odpowiednich klauzul umownych we wzorach umów o zamówienie publiczne;
 4. ocena możliwości przedterminowego rozwiązania zawartych umów o zamówienie publiczne;
 5. analiza potrzeby oraz dopuszczalności zmiany zawartych umów o zamówienie publiczne.

Dofinansowanie ze środków UE

 1. opiniowanie możliwości zmiany umów o dofinansowanie;
 2. analiza dopuszczalności zmiany umów zawartych w wyniku zastosowania zasady konkurencyjności;
 3. ocena prawna skutków wprowadzenia stanu zagrożenia epidemicznego dla trwałości projektu.