GEODEZJA PO POPRAWKACH – WĄTPLIWOŚCI I PROBLEMY ZWIĄZANE Z USTAWĄ PRAWO GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE

AGATA DOMAŃSKA „Energetyka cieplna i zawodowa” nr 1/2015

Nowelizacja ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne częściowo weszła w życie w lipcu 2014 r. a w części zaczęła obowiązywać od 1 stycznia 2015 r.
Autorka artykułu porównuje wprowadzone zmiany, uwzględniając dotychczasowy stan prawny: „Przed datą wejścia w życie nowelizacji dane geodezyjne nabywane były na podstawie umów cywilnoprawnych, nowelizacja wprowadziła natomiast rodzaj szczególnej licencji na korzystanie z danych przez nabywców, którzy po nowelizacji stali się licencjobiorcami. Formę umowy cywilnoprawnej zmieniono na formę administracyjną.”
Przepisami regulującymi kwestie opłat przed nowelizacją były przepisy Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 19 lutego 2004 r. w sprawie wysokości opłat za czynności geodezyjne i kartograficzne oraz udzielanie informacji, a także za wykonanie wyrysów i wypisów z operatu ewidencyjnego. Nowelizacja z 2014 r. zlikwidowała podział na opłaty podstawowe i eksploatacyjne. Zmieniły się również zasady naliczania opłat.
Największą wadą tej nowelizacji, na którą wskazuje autorka, jest brak przepisów przejściowych – nie uregulowano zatem jak traktować nowe przepisy w stosunku do umów cywilnoprawnych zawartych na gruncie poprzedniej regulacji oraz nie wskazano co z opłatami uiszczonymi przed nowelizacją, których sposób obliczania znacznie się zmienił. Niektórzy dysponenci danych – starostowie powiatów działający w imieniu Skarbu Państwa – uznają umowy cywilnoprawne za nieważne z dniem wejścia w życie nowelizacji, choć ta nie daje do tego żadnych podstaw. Nowelizacja nie przewiduje również aktualizowania danych – a zatem nabywcy danych nie mogą uzyskać ich aktualizacji która została im zagwarantowana w umowie. Jak wskazuje autorka – „W chwili obecnej organy samorządowe – starostwa powiatowe – odmawiają dokonania aktualizacji danych na podstawie umów o udostępnienie danych i wszczynają postępowanie administracyjne.”
W publikacji autorka prezentuje swoje stanowisko w sprawie luki prawnej jaka powstała w związku z brakiem przepisów przejściowych w nowelizacji, uwzględniając w swojej opinii m.in. stanowisko Głównego Geodety Kraju.
Artykuł autorstwa Agaty Domańskiej pt. „Geodezja po poprawkach – Wątpliwości i problemy związane ze zmianą ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne” został opublikowany w najnowszym wydaniu dwumiesięcznika „Energetyka cieplna i zawodowa” (nr 1/2015). Zachęcamy do zapoznania się z treścią publikacji dostępnej na naszej stronie internetowej – artykuł w formacie PDF do pobrania poniżej.