Tarcza Antykryzysowa – ochrona przedsiębiorstw oraz pracowników przed skutkami epidemii koronawirusa

Obecnie trwają prace nad rządowym projektem – Gospodarcza i społeczna tarcza antykryzysowa dla bezpieczeństwa przedsiębiorców i pracowników w związku z pandemią wirusa SARS-Cov-2, o wartości 212 mld zł (tj. blisko 10% PKB), który ma objąć 5 filarów:

 1. bezpieczeństwo pracowników (o wartości 30 mld zł);

 2. finansowanie przedsiębiorstw (o wartości 74 mld zł);

 3. ochronę zdrowia (o wartości 7,5 mld zł);

 4. wzmocnienie sektora finansowego (o wartości 70,3 mld zł);

 5. program inwestycji publicznych (o wartości 30 mld zł).

Przedstawione przez rząd propozycje i założenia wymagają jednak przyjęcia rozwiązań ustawowych przez parlament, które zapowiedziano na trzeci tydzień marca.

Kluczowe założenia Tarczy Antykryzysowej:

 • mikrofirmy, które zatrudniają do 9 pracowników, będą mogły skorzystać z pożyczek w wysokości 5 tys. zł.

 • możliwość uzyskania przez firmy średnie i duże z funduszu PFR Inwestycje podwyższenia kapitału lub finansowania w postaci obligacji – łącznie o wartości 6 mld zł.

 • Dopłaty BGK do odsetek kredytów – z Funduszu Dopłat do odsetek od kredytów w kwocie 500 mln zł dla sektora przedsiębiorstw .

 • Firmy transportowe otrzymają wsparcie ARP na refinansowanie umów leasingowych.

 • Państwo dołoży się do pensji pracowników firm w postoju. Firmom w postoju państwo pokryje blisko połowę wynagrodzeń i składki ZUS.

 • Rodzicom, którzy opiekują się dziećmi do 8. roku życia, zostanie wydłużone prawo do zasiłku opiekuńczego.

 • Zatrudnieni na umowach cywilno-prawnych będą mogli skorzystać ze świadczenia miesięcznego w kwocie około 2 tys. zł. brutto.

 • Firmy w kłopotach otrzymają wsparcie w utrzymaniu pracowników – państwo sfinansuje 40% ich płacy.

 • Możliwość odstąpienia od kar umownych za opóźnienia w realizacji zamówienia publicznego związanych z epidemią.

 • 100 tys. MŚP dostanie możliwość uzyskania kredytu z gwarancją de minimis do wysokości 3,5 mln zł.

 • Średnie i duże firmy dostaną wsparcie z funduszu PFR Inwestycje na podwyższenie kapitału lub finansowanie w postaci obligacji. Łączna wartość wsparcia to 6 mld zł.

 • Przedsiębiorstwa otrzymają pomoc z BGK w postaci dopłat do odsetek do kredytu.

 • Możliwość odroczenia danin publicznych – PIT, CIT, VAT, składek na ZUS – bez opłat i odsetek.

 • Przedłużenie do końca maja terminu na złożenie deklaracji podatkowej PIT.

 • Ubezpieczenia obrotu handlowego KUKE.

 • Rozliczenie całej tegorocznej straty w przyszłym roku.

 • Przesunięcie wejścia w życie nowego JPK – od 1 lipca 2020 r.

 • Przesunięcie płatności za media.

 • Ochrona konsumentów.

 • Wydłużenie ważności okresowych badań lekarskich.

 • Wydłużenie wiz pobytowych i zezwoleń na pobyt czasowy cudzoziemców.

W praktyce, przyjęcie pakietu Tarczy Antykryzysowej pozwoli przedsiębiorstwom na skorzystanie z określonych form wsparcia, w zależności od wielkości firmy.

W odniesieniu do małych przedsiębiorstw (mikro i małych przedsiębiorstw) w rządowym pakiecie przewidziano:

 • pożyczki w wysokości 5 tys. zł dla mikrofim (z możliwością umorzenia);

 • możliwość odroczenia lub rozłożenie na raty składek ZUS;

 • możliwość odroczenia płatności podatków PIT, CIT, VAT bez dodatkowych opłat;

 • przedłużenie bankowych kredytów obrotowych;

 • dofinansowanie przez państwo 40% płacy pracownika przy spadku obrotów firmy;

 • wakacje kredytowe;

 • przesunięcie terminu płatności za media;

 • prolongata ważności udzielonych pozwoleń na pracę dla obcokrajowców

Średnie przedsiębiorstwa będą mogły skorzystać natomiast z:

 • współfinansowania przez państwo postojowego;

 • rozszerzenia programu gwarancji de minimis BGK dla MŚP;

 • możliwość uzyskania przez firmy średnie i duże z funduszu PFR Inwestycje podwyższenia kapitału lub finansowania w postaci obligacji – łącznie o wartości 6 mld zł;

 • pakietu ubezpieczenia obrotu handlowego KUKE;

 • dofinansowania przez państwo 40% płacy pracownika przy spadku obrotów firmy;

 • przesunięcia terminu płatności za media;

 • prolongaty ważności udzielonych pozwoleń na pracę dla obcokrajowców;

 • możliwości odroczenia danin publicznych – PIT, CIT, VAT, składek na ZUS – bez opłat i odsetek.

Dużym przedsiębiorstwom zaproponowano:

 • zwiększenie dostępności kredytów – szybkie uruchomienie znaczących środków finansowych, które stanowić będą wsparcie dla sektora przedsiębiorstw. Wykorzystywane będą m.in. następujące instrumenty finansowe:

  • Fundusz Gwarancji Płynnościowych dla firm większych z zabezpieczeniem do 80%, udzielanych przez system bankowy,

  • Program Kapitał dla Bezpieczeństwa i Wzrostu PFR. Możliwość uzyskania przez firmy średnie i duże z funduszu PFR Inwestycje podwyższenia kapitału lub finansowania w postaci obligacji – łącznie o wartości 6 mld zł,

  • Ubezpieczenia obrotu handlowego KUKE;

 • przesunięcie wejścia w życie nowego JPK – dopiero od 1 lipca 2020 r.;

 • możliwość przesunięcia przez wójta / burmistrza / prezydenta miasta terminu na zapłacenie opłaty za użytkowanie wieczyste;

 • uelastycznienie przepisów rynku pracy;

 • prolongata ważności udzielonych pozwoleń na pracę dla obcokrajowców;

 • możliwość odroczenia danin publicznych – PIT, CIT, VAT, składek na ZUS – bez opłat i odsetek.

Warto również wskazać, że w pomoc przedsiębiorcom włączy się również ZUS. W ramach deklaracji ZUS zaproponowano m. in.:

 • odroczenie o 3 miesiące terminu płatności składek za okres od lutego do kwietnia 2020 r.,

 • zawieszenie na 3 miesiące realizacji umowy zawartej z ZUS, w której termin płatności rat bądź składek wyznaczono w okresie od marca do maja 2020 r., i tym samym wydłużenia o 3 miesiące terminu realizacji zawartej umowy.

 • układ ratalny, który ma polegać na tym, że w sytuacji zadłużenia będzie możliwość złożenia wniosku o rozłożenie spłaty zadłużenia na raty bez konieczności uiszczania odsetek, a po podpisaniu układu ewentualne postępowanie egzekucyjne zostałoby zawieszone.

Ponadto, z deklaracji ZUS wynika, iż w sytuacji, gdy w ciągu 3 miesięcy sytuacja finansowa przedsiębiorstwa nie ulegnie poprawie, istnieje możliwość wystąpienia z wnioskiem o renegocjację zawartej umowy.