RAMY PRAWNE REGULUJĄCE WYDOBYWANIE WĘGLOWODORÓW W POLSCE, CZECHACH I UNII EUROPEJSKIEJ. ANALIZA I PORÓWNANIE WYBRANYCH REGULACJI

WOJCIECH BIGAJ, ANNA MATHEWS Raport Instytutu Kościuszki pt. „Rozwój sektora gazu łupkowego w Polsce i jego perspektywy w Czechach – analiza i rekomendacje” pod red. I. Albrycht

Wydobycie węglowodorów w Polsce jest regulowane ustawą Prawo geologiczne i górnicze, która została w ostatnim czasie znowelizowana. Nowe przepisy znacznie ułatwiają inwestorom podjęcie działań w zakresie poszukiwania, rozpoznawania i wybywania m.in. gazu łupkowego. W artykule współautorstwa Wojciech Bigaja i Anny Mathews z Kancelarii W&W szczegółowo przedstawiono kolejne etapy procedury ubiegania się o zintegrowaną koncesję oraz scharakteryzowano jak przebiegają poszczególne fazy przetargu z urzędu. Autorzy opisali również jak wygląda postępowanie kwalifikacyjne i jakie są powody, dla których zdecydowano się na wdrożyć takie rozwiązania.
Polski ustawodawca stara się zachęcić inwestorów do wykonywania kolejnych odwiertów, jednocześnie wprowadzając regulacje dotyczące podziału zysku z wydobycia kopalin między Skarb Państwa a podmioty z sektora upstream. W tym samym czasie władze Republiki Czeskiej opowiadają się za poprawą ochrony środowiska i podejmują działania w zakresie moratorium zakazującego szczelinowania hydraulicznego. Również Unia Europejska wdrażając zalecenia i rekomendacje dotyczące zasad wydobywania węglowodorów skupia się na kwestiach ochrony środowiska.
Artykuł pt. „Ramy prawne regulujące wydobywanie węglowodorów w Polsce, Czechach i Unii Europejskiej. Analiza i porównanie wybranych regulacji .” ukazał się w raporcie Instytutu Kościuszki pt. „Rozwój sektora gazu łupkowego w Polsce i jego perspektywy w Czechach – analiza i rekomendacje” (red. I. Albrycht, nr ISBN: 978-83-63712-18-1), który został opracowany w ramach projektu „O gazie łupkowym po Czesku. Czyli polsko-czeska kampania informacyjna na temat břidlicového plynu” współfinansowanego przez Departament Dyplomacji Publicznej i Kulturalnej Ministerstwa Spraw Zagranicznych w ramach konkursu „Forum Polsko-Czeskie: wspieranie rozwoju stosunków polsko-czeskich 2014.”
Raport można pobrać w formacie PDF poniżej lub ze strony Instytutu Kościuszki: http://ik.org.pl/pl/publikacja/nr/9351/rozwoj-sektora-gazu-lupkowego-w-polsce-i-jego-perspektyw/