ARTYKUŁ AUTORSTWA ADAMA WAWRZYNOWICZA I TOMASZA BRZEZIŃSKIEGO W MARCOWYM NUMERZE „PRZEGLĄDU GAZOWNICZEGO”

Adam Wawrzynowicz, Tomasz Brzeziński Przegląd Gazowniczy nr 1 (69)

W marcowym numerze Przeglądu Gazowniczego ukazał się artykuł Adama Wawrzynowicza i Tomasza Brzezińskiego poświęcony najnowszym zmianom legislacyjnym na szczeblu unijnym.

Autorzy przybliżają w nim rozwiązania zaproponowane w tzw. Pakiecie Dekarbonizacji Rynków Wodoru i Gazu – zbiorze przepisów zakładającym rewizję dwóch kluczowych dla sektora gazowniczego aktów prawnych tj. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 715/2009 z 13 lipca 2009 roku w sprawie warunków dostępu do sieci przesyłowych gazu ziemnego i uchylającego rozporządzenie (WE) nr 1775/2005 oraz dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/73/WE z 13 lipca 2009 roku, dotyczącej wspólnych zasad rynku wewnętrznego gazu ziemnego i uchylającej dyrektywę 2003/55/WE. W artykule przedstawiono projektowane zmiany, mające na celu ułatwienie rozwoju rynku wodoru oraz rozbudowy dedykowanej mu infrastruktury.