Artykuły prasowe i raporty branżowe

GEODEZJA PO POPRAWKACH – WĄTPLIWOŚCI I PROBLEMY ZWIĄZANE Z USTAWĄ PRAWO GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE

AGATA DOMAŃSKA „Energetyka cieplna i zawodowa” nr 1/2015

Nowelizacja ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 5 czerwca 2014 r. wprowadza znaczące zmiany w systemie udostępniania nabywcom danych geodezyjnych oraz w kwestii opłat. Autorka artykułu w sposób wyczerpujący omawia te dwa najważniejsze zagadnienia, wskazując jednocześnie jak rozwiązać problemy wynikłe z braku przepisów przejściowych, których nie zwarto w nowelizacji. W publikacji uwzględniono również jak wprowadzone zmiany oddziałują na sytuację przedsiębiorstw energetycznych – zajmujących się dystrybucją paliw gazowych lub energii.

Nowelizacja ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne częściowo weszła w życie w lipcu 2014 r. a w części zaczęła obowiązywać od 1 stycznia 2015 r.
Autorka artykułu porównuje wprowadzone zmiany, uwzględniając dotychczasowy stan prawny: „Przed datą wejścia w życie nowelizacji dane geodezyjne nabywane były na podstawie umów cywilnoprawnych, nowelizacja wprowadziła natomiast rodzaj szczególnej licencji na korzystanie z danych przez nabywców, którzy po nowelizacji stali się licencjobiorcami. Formę umowy cywilnoprawnej zmieniono na formę administracyjną.”
Przepisami regulującymi kwestie opłat przed nowelizacją były przepisy Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 19 lutego 2004 r. w sprawie wysokości opłat za czynności geodezyjne i kartograficzne oraz udzielanie informacji, a także za wykonanie wyrysów i wypisów z operatu ewidencyjnego. Nowelizacja z 2014 r. zlikwidowała podział na opłaty podstawowe i eksploatacyjne. Zmieniły się również zasady naliczania opłat.
Największą wadą tej nowelizacji, na którą wskazuje autorka, jest brak przepisów przejściowych – nie uregulowano zatem jak traktować nowe przepisy w stosunku do umów cywilnoprawnych zawartych na gruncie poprzedniej regulacji oraz nie wskazano co z opłatami uiszczonymi przed nowelizacją, których sposób obliczania znacznie się zmienił. Niektórzy dysponenci danych – starostowie powiatów działający w imieniu Skarbu Państwa – uznają umowy cywilnoprawne za nieważne z dniem wejścia w życie nowelizacji, choć ta nie daje do tego żadnych podstaw. Nowelizacja nie przewiduje również aktualizowania danych – a zatem nabywcy danych nie mogą uzyskać ich aktualizacji która została im zagwarantowana w umowie. Jak wskazuje autorka – „W chwili obecnej organy samorządowe – starostwa powiatowe – odmawiają dokonania aktualizacji danych na podstawie umów o udostępnienie danych i wszczynają postępowanie administracyjne.”
W publikacji autorka prezentuje swoje stanowisko w sprawie luki prawnej jaka powstała w związku z brakiem przepisów przejściowych w nowelizacji, uwzględniając w swojej opinii m.in. stanowisko Głównego Geodety Kraju.
Artykuł autorstwa Agaty Domańskiej pt. „Geodezja po poprawkach – Wątpliwości i problemy związane ze zmianą ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne” został opublikowany w najnowszym wydaniu dwumiesięcznika „Energetyka cieplna i zawodowa” (nr 1/2015). Zachęcamy do zapoznania się z treścią publikacji dostępnej na naszej stronie internetowej – artykuł w formacie PDF do pobrania poniżej.

POPRAWIĆ RYNEK WYKONAWCÓW – NOWELIZACJA USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

KATARZYNA DZIĄĆKO „Energetyka cieplna i zawodowa” nr 8/2014

Nowelizacja ustawy Prawo zamówień publicznych z 2014 r. wprowadziła wiele zmian, pozytywnie ocenianych przez zamawiających i wykonawców z branży energetycznej. Najważniejsze postanowienia nowelizacji dotyczą obowiązku waloryzacji umów długoterminowych, wprowadzenia bardziej czytelnych przepisów w zakresie rażąco niskiej ceny, ograniczenia możliwości zastosowania kryterium cenowego przy wyborze ofert, a także powstania – w określonych przepisami sytuacjach – solidarnej odpowiedzialności wykonawcy i podmiotu trzeciego, udostępniającego zasoby.

W artykule najwięcej uwagi poświęcono przede wszystkim obowiązkowi waloryzowania wynagrodzenia należnego wykonawcy w umowach zawartych na okres dłuższy niż 12 miesięcy, określonemu w dodanym nowelizacją art. 142 ust. 5 PZP. Jak argumentuje autorka publikacji zmiana związana z waloryzacją umów długoterminowych „może wywołać największe skutki ekonomiczne na rynku wykonawców”.

Dotychczas istniały oczywiście możliwości „wyrównania” wynagrodzenia, w postaci automatycznej waloryzacji lub jako możliwość zmiany umowy, które wprowadzano do umowy m.in. na podstawie art. 358 (1) par. 2 KC. Jednak stosowanie zapisów dotyczących zwiększania wynagrodzenia wykonawcy było dotychczas mało popularne, ze względu na powstałe wówczas utrudnienia w precyzyjnym planowaniu wydatków.

Warto również zwrócić szczególną uwagę na przepisy przejściowe dotyczące umów długoterminowych zawartych jeszcze przed wejściem w życie znowelizowanych przepisów, zgodnie z którymi strony takiej umowy będą mogły renegocjować wysokość wynagrodzenia.

Zdaniem autorki wprowadzone nowelizacją zmiany w znaczący sposób przyczynią się do prawidłowego kształtowania rynku wykonawców w branży energetycznej.

Artykuł pt. „Poprawić rynek wykonawców” został opublikowany w najnowszym wydaniu dwumiesięcznika „Energetyka cieplna i zawodowa” (nr 8/2014). Zachęcamy do przeczytania publikacji w magazynie lub do pobrania artykułu autorstwa Katarzyny Dziąćko z naszej strony internetowej (PDF poniżej)

RAMY PRAWNE REGULUJĄCE WYDOBYWANIE WĘGLOWODORÓW W POLSCE, CZECHACH I UNII EUROPEJSKIEJ. ANALIZA I PORÓWNANIE WYBRANYCH REGULACJI

WOJCIECH BIGAJ, ANNA MATHEWS Raport Instytutu Kościuszki pt. „Rozwój sektora gazu łupkowego w Polsce i jego perspektywy w Czechach – analiza i rekomendacje” pod red. I. Albrycht

Raport zawiera analizę różnic i podobieństw w podejściu prawnym, społecznym, politycznym i ekonomicznym do gazu łupkowego w Polsce i w Czechach. W artykule dotyczącym otoczenia prawnego wydobycia węglowodorów w syntetyczny sposób przedstawiono najważniejsze kwestie dotyczące procesów poszukiwania, rozpoznawania i wydobywania gazu łupkowego w tych krajach, a także nakreślono najważniejsze założenia Rekomendacji Komisji Europejskiej w zakresie szczelinowania hydraulicznego.

Wydobycie węglowodorów w Polsce jest regulowane ustawą Prawo geologiczne i górnicze, która została w ostatnim czasie znowelizowana. Nowe przepisy znacznie ułatwiają inwestorom podjęcie działań w zakresie poszukiwania, rozpoznawania i wybywania m.in. gazu łupkowego. W artykule współautorstwa Wojciech Bigaja i Anny Mathews z Kancelarii W&W szczegółowo przedstawiono kolejne etapy procedury ubiegania się o zintegrowaną koncesję oraz scharakteryzowano jak przebiegają poszczególne fazy przetargu z urzędu. Autorzy opisali również jak wygląda postępowanie kwalifikacyjne i jakie są powody, dla których zdecydowano się na wdrożyć takie rozwiązania.
Polski ustawodawca stara się zachęcić inwestorów do wykonywania kolejnych odwiertów, jednocześnie wprowadzając regulacje dotyczące podziału zysku z wydobycia kopalin między Skarb Państwa a podmioty z sektora upstream. W tym samym czasie władze Republiki Czeskiej opowiadają się za poprawą ochrony środowiska i podejmują działania w zakresie moratorium zakazującego szczelinowania hydraulicznego. Również Unia Europejska wdrażając zalecenia i rekomendacje dotyczące zasad wydobywania węglowodorów skupia się na kwestiach ochrony środowiska.
Artykuł pt. „Ramy prawne regulujące wydobywanie węglowodorów w Polsce, Czechach i Unii Europejskiej. Analiza i porównanie wybranych regulacji .” ukazał się w raporcie Instytutu Kościuszki pt. „Rozwój sektora gazu łupkowego w Polsce i jego perspektywy w Czechach – analiza i rekomendacje” (red. I. Albrycht, nr ISBN: 978-83-63712-18-1), który został opracowany w ramach projektu „O gazie łupkowym po Czesku. Czyli polsko-czeska kampania informacyjna na temat břidlicového plynu” współfinansowanego przez Departament Dyplomacji Publicznej i Kulturalnej Ministerstwa Spraw Zagranicznych w ramach konkursu „Forum Polsko-Czeskie: wspieranie rozwoju stosunków polsko-czeskich 2014.”
Raport można pobrać w formacie PDF poniżej lub ze strony Instytutu Kościuszki: http://ik.org.pl/pl/publikacja/nr/9351/rozwoj-sektora-gazu-lupkowego-w-polsce-i-jego-perspektyw/

ROZWÓJ ENERGETYKI GAZOWEJ W POLSCE A BEZPIECZEŃSTWO ENERGETYCZNE

KAMIL IWICKI „Rynek Energii” 6(115)/2014

W ostatnich latach w Polsce odnotowano zwiększenie zapotrzebowania na gaz ziemny. Zwiększyło się również wykorzystanie gazu ziemnego jako paliwa w produkcji energii elektrycznej i ciepła. Jak prognozują autorzy artykułu, ten wzrostowy trend dla udziału gazu ziemnego kierowanego na cele energetyczne może się w najbliższych latach utrzymać, a kluczowe znaczenie dla wykorzystania gazu będą mieć koszty zakupu gazu oraz koszty zakupu uprawnień do emisji CO2, a w dalszej perspektywie – wzrost podaży gazu poprzez rozpoczęcie wydobycia surowca z formacji łupkowych.

Artykuł współautorstwa mec. Kamila Iwickiego przedstawia w syntetyczny sposób jak wykorzystywany jest gaz ziemny w sektorze wytwarzania energii elektrycznej w Polsce. Autorzy publikacji za punkt wyjścia dla swoich rozważań przyjmują analizę bezpieczeństwa energetycznego Polski na tle UE, ze szczególnym uwzględnieniem struktury dostaw gazu ziemnego do Polski w ostatnich latach. Porównano również strukturę zużycia gazu ziemnego w Polsce z kierunkami wykorzystania tego paliwa w poszczególnych krajach UE. Zdaniem autorów plany inwestycyjne przedsiębiorstw energetycznych wskazują na wzrost zainteresowania rozwojem energetyki gazowej, a barierą dla jej rozwoju są wysokie ceny gazu ziemnego. W artykule podjęto próbę oceny jak rozwój wykorzystania gazu ziemnego w krajowym sektorze wytwarzania energii elektrycznej wpłynie na poziom bezpieczeństwa energetycznego Polski.
Artykuł pt.: „Rozwój energetyki gazowej w Polsce a bezpieczeństwo energetyczne” został opublikowany w najnowszym wydaniu dwumiesięcznika „Rynek Energii” nr 6 (115) – 2014, (str. 33-38).
Całość artykułu dostępna do pobrania w PDF poniżej.

OBOWIĄZKI PRZEDSIĘBIORSTW ENEREGETYCZNYCH W ZAKRESIE ROZDZIAŁU RACHUNKOWOŚCI

AGATA DOMAŃSKA Nowa Energia nr 5-6 (41-42)/2014

Rozdzielność księgowa wprowadzona na gruncie regulacji wspólnotowych, a następnie na gruncie regulacji krajowych, jest jednym z elementów liberalizacji rynku gazu i energii wśród państw członkowskich UE. Znowelizowany przepis art. 44 Prawa energetycznego nakłada na przedsiębiorstwa energetyczne określone obowiązki.

Rozdzielność księgowa wprowadzona na gruncie regulacji wspólnotowych, a następnie na gruncie regulacji krajowych, jest jednym z elementów liberalizacji rynku gazu i energii wśród państw członkowskich UE. Znowelizowany przepis art. 44 Prawa energetycznego nakłada na przedsiębiorstwa energetyczne obowiązek prowadzenia ewidencji księgowej dla poszczególnych rodzajów działalności gospodarczej oraz sporządzania i przechowywania odrębnych sprawozdań finansowych dla tych działalności, zawierający bilans oraz rachunek zysków i strat za wskazane okresy sprawozdawcze. Zmiany w art. 44 Prawa energetycznego, spowodowane koniecznością implementacji dyrektyw III Pakietu energetycznego UE w zakresie rozdziału rachunkowości przedsiębiorstw energetycznych (accounting unbundling), budzą wiele wątpliwości. Problemy interpretacyjne dotyczą m.in. zakresu podmiotowego opisywanego przepisu, jak w jego kontekście rozumieć użyte w nim pojęcia takie jak chociażby „energia” czy „sprawozdanie finansowe” – biorąc pod uwagę, że w tym wypadku nie można się ograniczać tylko do literalnego brzmienia przepisu, ale również uwzględniać wykładnię pro-unijną oraz cele implementowanych dyrektyw.

Rozwój segmentu magazynowania paliw gazowych, zmiany otoczenia prawnego, zasady funkcjonowania oraz znaczenie segmentu dla rynku

Tomasz Brzeziński, Adam Wawrzynowicz Rynek Energii nr 5 (114) - 2014 / 05.10.2014

Artykuł autorstwa Tomasza Brzezińskiego i Adama Wawrzynowicza przedstawia schemat przekształceń segementu magazynowania w ostatnich latach, aktualny model regulacyjny tego segmentu oraz znaczenie funkcjonowania podziemnych magazynów (PMG) dla zliberalizowanego rynku gazu.

Jednym z instrumentów polityki energetycznej, służącym umacnianiu bezpieczeństwa energetycznego w Polsce jest segment magazynowania paliw gazowych.  W związku z budową konkurencyjnego rynku gazu dokonano na przestrzeni kilku ostatnich lat wielu zmian również w segmencie magazynowania, m.in. wprowadzono tzw. zasadę TPA – równego dostępu stron trzecich do instalacji magazynowych. Ważnym elementem było także wyodrębnienie operatora systemu magazynowania pod względem funkcjonalnym, organizacyjnym oraz prawnym. Dzięki rozbudowie podziemnych magazynów gazu (PMG), a także realizacji nowych inwestycji udostępniono na rynku nowe zdolności magazynowe.
W konsekwencji oprócz utrzymywania rezerw obowiązkowych gazu ziemnego na znaczeniu może zyskać także handlowa funkcja PMG. Utrzymywanie zapasów na cele handlowe pozwoli sprzedawcom na szybkie reagowanie w przypadkach wahań cen gazu czy zwiększonego zapotrzebowania na gaz w okresie zimowym. Zmiany w segmencie magazynowania objęły także sposób rozliczeń – od 1 sierpnia 2014 r. rozliczenia dokonywane są w jednostkach energii.Publikacja w formacie PDF dostępna do pobrania poniżej.

Zmiana dostawcy prądu w kilku etapach.

Wojciech Bigaj Dziennik Gazeta Prawna nr 175 (3816) / 10.09.2014

Autor wskazuje, że zmiana dostawcy jest procesem kilkuetapowym, a do jego zrealizowania konieczne jest rozwiązanie dotychczasowej umowy i podpisanie umowy z nowym dostawcą. Publikacja dostępna poniżej.

Przede wszystkim warto pamiętać, że zmiany sprzedawcy energii elektrycznej można dokonać bezpłatnie. Aby zmienić dostawcę prądu konieczne jest rozwiązanie starej umowy z dotychczasowym sprzedawcą i podpisanie umowy z nowym sprzedawcą. Co niezwykle istotne, odbiorca posiadający do tej pory umowę kompleksową, który z nowym sprzedawcą zawarł umowę sprzedaży, musi również zawrzeć umowę o świadczenie usług dystrybucji z OSD.

Zmiana dostawcy jest procesem kilkuetapowym, tak więc w celu jego przyspieszenia, odbiorca może udzielić nowemu sprzedawcy stosownego pełnomocnictwa. Nowy sprzedawca zrealizuje wówczas za odbiorcę wiele formalności, takich jak wypowiedzenie dotychczasowej umowy, czy zgłoszenie zawarcia nowej umowy operatorowi systemu dystrybucyjnego.

Bardzo ważne jest, aby zwrócić uwagę na terminy wejścia w życie nowej umowy i wygaśnięcia dotychczasowej – tak, aby zachowana została ciągłość dostaw. Nowa umowa powinna zacząć obowiązywać w dniu w którym wygasa stara umowa. Poza tym warto aby odbiorcy pamiętali, że dotychczasowy sprzedawca, w okresie do 42 dni od dnia zmiany sprzedawcy ma obowiązek  dokonać rozliczeń z odbiorcą, który zdecydował się na rozwiązanie umowy.

Przed podpisaniem nowej umowy wskazana jest analiza poszczególnych jej postanowień, w szczególności oferowanych cen i warunków ich stosowania oraz formy płatności. Należy również dokładnie sprawdzić czy okres wypowiedzenia nowej umowy nie jest niepokojąco długi. Możliwe jest również porównanie cen oferowanych przez poszczególnych dostawców energii, np. za pomocą kalkulatora dostępnego na stronie Urzędu Regulacji Energetyki.

OBOWIĄZKI INFORMACYJNE WYNIKAJĄCE Z REMIT DLA UCZESTNIKÓW RYNKÓW ENERGII ELEKTRYCZNEJ I PALIW GAZOWYCH

Tomasz Brzeziński, Anna Mathews Nowa Energia nr 4/2014

Artykuł Tomasza Brzezińskiego i Anny Mathews z Kancelarii W&W, dotyczący unijnego rozporządzenia REMIT i wynikających z niego obowiązków informacyjnych, ukazał się w najnowszym wydaniu dwumiesięcznika „Nowa Energia” (nr 4/2014).

Przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 1227/2011 z dnia 25 października 2011 r. w sprawie integralności i przejrzystości hurtowego rynku energii, obowiązują tylko w części od 28 grudnia 2011 r. Pozostałe normy wejdą w życie dopiero po przyjęciu przez Komisję Europejską Aktu wykonawczego do REMIT.
Autorzy artykułu określają cele rozporządzenia REMIT, definiują najważniejsze pojęcia pojawiające się w dokumencie (np. informacja wewnętrzna, produkty energetyczne sprzedawane w obrocie hurtowym), wskazują jakie podmioty podlegają analizowanym przepisom. W publikacji wiele uwagi poświecono przedstawieniu obowiązków informacyjnych i zakazów praktyk stanowiących nadużycia na hurtowym rynku energii. Opisano na czym polega raportowanie transakcji do ACER oraz w jaki sposób realizować obowiązek obligatoryjnej rejestracji w rejestrze prowadzonym przez Prezesa URE. Podano również jakie kary grożą za naruszenie przewidzianych przez REMIT obowiązków.
Artykuł pt. „Obowiązki informacyjne wynikające z REMIT dla uczestników rynków energii elektrycznej i paliw gazowych” ukazał się w wrześniowym wydaniu dwumiesięcznika „Nowa Energia” (4/2014).

Całość artykułu dostępna do pobrania w PDF poniżej.

Rozwój segmentu magazynowania paliw gazowych, zmiany otoczenia prawnego, zasady funkcjonowania oraz znaczenie segmentu dla rynku

Tomasz Brzeziński, Adam Wawrzynowicz praca zbiorowa „Rynek gazu 2014” (ISBN 978-83-937928-3-2) pod redakcją prof. Henryka Kapronia (Politechnika Warszawska) / 15.07.2014

Artykuł Adama Wawrzynowicza i Tomasza Brzezińskiego, wspólników Kancelarii W&W, dotyczący rozwoju segmentu magazynowania paliw gazowych, ukazał się w pracy zbiorowej „Rynek gazu 2014” (ISBN 978-83-937928-3-2) pod redakcją prof. dr hab. inż. Henryka Kapronia (Politechnika Warszawska).

Segment magazynowania paliw gazowych przeszedł na przestrzeni ostatnich lat głęboką transformację w ramach procesu budowania konkurencyjnego rynku gazu a jednocześnie stał się ważnym instrumentem polityki energetycznej Polski służącym zwiększaniu jej bezpieczeństwa energetycznego. Procesom wydzielenia operatora systemu magazynowania (OSM) pod względem organizacyjnym, funkcjonalnym i prawnym oraz wprowadzeniu zasady niedyskryminacyjnego dostępu stron trzecich do instalacji magazynowych (TPA) towarzyszyły inwestycje budowy nowych i rozbudowy istniejących podziemnych magazynów gazu (PMG) oraz procedury udostępniania na rynku nowych zdolności magazynowych. Sukcesywnie wrasta dostępność usług magazynowania, dzięki czemu obok dominującej dotąd funkcji utrzymywania rezerw obowiązkowych gazu, potencjalnie na znaczeniu może zyskiwać wykorzystanie PMG na potrzeby utrzymywania zapasów handlowych pozwalających sprzedawcom m.in. na szybkie reagowanie na szczytowe zapotrzebowanie odbiorców na gaz w okresie zimowym a potencjalnie także na reagowanie na wzrosty i spadki cen gazu. Ponadto, segment magazynowania paliw gazowych przygotowuje się obecnie, podobnie jak inne segmenty rynku gazu, do wprowadzenia rozliczeń w jednostkach energii od sierpnia 2014 r. co istotnie wpłynie na warunki świadczenia usług magazynowania. (streszczenie artykułu)

Całość artykułu dostępna do pobrania w PDF poniżej.

„Czy państwo zda egzamin z przygotowania otoczenia prawnego dla rozwoju sektora gazu łupkowego w Polsce?”

Adam Wawrzynowicz, Izabela Albrycht brief programowy Instytutu Kościuszki - lipiec 2014 / 01.07.2014

Adam Wawrzynowicz – współautorem publikacji „Czy państwo zda egzamin z przygotowania otoczenia prawnego dla rozwoju sektora gazu łupkowego w Polsce?” wydanej przez Instytut Kościuszki w ramach projektu „Gaz niekonwencjonalny – szansa dla Polski i Europy?”

W związku z uchwaleniem przez Sejm RP zmian do prawa Geologicznego i Górniczego oraz toczącymi się pracami nad ustawą o specjalnym podatku węglowodorowym, o zmianie ustawy o podatku od wydobycia niektórych kopalin oraz o zmianie niektórych innych ustaw Instytut Kościuszki podjął kolejną próbę analizy mającej na celu weryfikację czy projekty te odpowiadają na oczekiwania branży wydobycia węglowodorów, w tym oczekiwania inwestorów zagranicznych oraz stopnia realizacji przez nie kwestii priorytetowych, które powinny być spełnione dzięki wprowadzeniu nowych uregulowań, m.in. zabezpieczenia interesu Skarbu Państwa.

Publikacja w formacie PDF dostępna do pobrania poniżej.